Úvod

Jmenuji se Tomáš Bárta a v letech 2008 až 2014 jsem prostřednictvím svých společností spolupracoval se společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (dále jen „společnost BEE“ či „BEE“), které jsem za období spolupráce zajistil více jak 500.000 potvrzených a zaplacených zákazníků, za což mi dle platné smlouvy náleží 10 % podíl ve společnosti BEE. Tento podíl je mi však manželi Písaříkovými, Jiřím Písaříkem (dále jen “JP“) a Hanou Písaříkovou (dále jen „HP“), kteří společnost BEE ovládají, trvale odpírán. Proto jsem již téměř čtyři roky ve sporu se společností BEE a prostřednictvím české justice bráním svá práva nejen proti společnosti BEE, ale též proti jejím vlastníkům JP a HP a dalším spřízněným osobám, které se na jejich jednání aktivně podílejí. Po celou dobu vedení sporů se z různých médií dozvídám, jak jsem nikdy neměl právo na nabytí 10% podílu v BEE, jak má společnost EMTC - Czech a.s. společně se společností d2d CZ s.r.o. nikdy nedodala potřebný počet odběrných míst, jak svoji roli na současné podobě BEE přeceňuji a mnoho dalšího. Rozhodl jsem se proto na těchto stránkách zveřejnit tento příběh popisující vztah s uvedenými osobami od jeho prvopočátku v roce 2008 do současnosti. Tento příběh je obsažen ve dvou samostatných dokumentech, kdy první obsahuje pouze stručné shrnutí podstatných skutečností a druhý obsahuje podrobný popis veškerých rozhodných událostí včetně odkazů na relevantní přílohy. Již na tomto místě však musím citovat Městský soud v Praze (1), Vrchní soud v Praze (2), informovat o vydání předběžného opatření (3) Městským soudem v Praze a dalšího předběžného opatření (4) Vrchním soudem v Praze. MS v Praze (1) a VS v Praze (2) se ve svých pravomocných rozhodnutích vyslovily:

 1. ohledně splnění podmínek pro nabytí mého podílu ve společnosti BEE zcela jasně:
  „Skutečnost, že žalovaný žalobci dodal dohodnutý počet smluv, vyplývá i ze zprávy operátora trhu OTE a.s., který v období od 1. 4. 2012 do 8. 6. 2015 na žalobce přeregistroval z žalovaným dodaných OPM celkem 130.043 OPM, z čehož nelze než vyvodit, že nejméně uzavření stejného počtu smluv na dodávku elektřiny či plynu žalovaný pro žalobce zprostředkoval.“
  „Žalobce tak nemá právo na vrácení poměrné části mimořádné odměny, a to jednak proto, že nedodržel postup dohodnutý mezi účastníky pro skončení třetí etapy a dále i z toho důvodu, že bylo prokázáno, že žalovaný svůj závazek dodat sjednaný počet OPM splnil, proto mu vznikl nárok na vyplacení mimořádné odměny ve výši 150.000.000,- Kč.“

  *Toto rozhodnutí je již jako správné potvrzeno Nejvyšším soudem ČR, a proto proti němu není přípustný žádný opravný prostředek.

 2. ohledně původně soudem nižší instance zamítnutého návrhu na nařízení předběžného opatření, kterému na základě mého odvolání vyhověl a zakázal osobám ovládajícím BEE jakkoliv nakládat s podíly v rozsahu odpovídajícím mému 10 % podílu až do pravomocného skončení sporu o tento podíl. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek!

  Zde bych si dovolil citovat dva odstavce, které vše jednoznačně dokreslují:

  „…lze dovodit, že ostatní žalovaní, včetně společnosti BOHEMIA ENERGY Holding, se k žalobci jako společníkovi nechovají, jeho práva zpochybňují, odpírají mu elementární práva zákonem stanovená, mezi něž beze sporu účast na valných hromadách a právo hlasovat na nich patří. Rovněž zcela nerespektují pravomocné usnesení o nařízení předběžného opatření…
  „je zřejmé, že základní práva garantovaná zákonem a ústavním pořádkem ČR podílet se na chodu žalované 1) jsou porušována a minimalizována.

  *O existenci tohoto předběžného opatření jsou veškeré osoby informovány v obchodním rejstříku společnosti BEE v rámci skutečností zapsaných u společníků společnosti BEE.

 3. Na základě mého návrhu, který byl motivován soustavným porušováním již dříve nařízených předběžných opatření ze strany společnosti BEE a s ní propojených osob, vydal Městský soud v Praze dne 6. 2. 2018 další předběžné opatření pod sp.zn.: 73 Cm 214/2014, jímž:

  zakázal v obchodním rejstříku zapsaným jednatelům společnosti BEE svolat valnou hromadu, jejímž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů;
  uložil v obchodním rejstříku zapsaným jednatelům společnosti BEE povinnost zdržet se zaslání návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti BEE, jehož předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů;
  zakázal oběma v obchodním rejstříku zapsaným společníkům společnosti BEE požádat jednatele společnosti BEE o svolání valné hromady společnosti BEE, jejímž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, a dále hlasovat na valné hromadě či mimo ni o zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů.

 4. Poté, co Městský soud v Praze zamítl můj návrh na nařízení dalšího předběžného opatření, který byl motivován novými kroky ze strany společnosti BEE, rozhodl na podkladě mého odvolání Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 26. 3. 2018, č.j. 14 Cmo 426/2017-363, tak, že usnesení Městského soudu v Praze změnil a nařídil další předběžné opatření, jímž:

  • společnosti BEE uložil:
   • povinnost zdržet se dispozice s obchodním závodem či jeho částmi, zejména prodeje, darování, směny, vložení do základního kapitálu obchodní korporace, zatížení, poskytnutí jako příplatku mimo základní kapitál obchodní korporace;
   • povinnost zdržet se nad rámec obvyklý běžnému hospodaření dispozic s veškerým hmotným i nehmotným majetkem, zejména finančními prostředky, know-how, ochrannými známkami, a to především formou převodu tohoto majetku, prodeje, darování, vložení do základního kapitálu obchodní korporace, zatížení, poskytnutí jako příplatku mimo základní kapitál obchodní korporace;
  • společnosti BOHEMIA ENERGY Group a.s., IČ: 06180353, se sídlem: Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zakázal výkon konkurenční činnosti ve vztahu k činnosti společnosti BEE, tj. výkon činnosti v předmětu podnikání obchod s elektřinou a obchod s plynem.