Úvod

Jmenuji se Tomáš Bárta a v letech 2008 až 2014 jsem prostřednictvím svých společností spolupracoval se společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (dále jen „společnost BEE“ či „BEE“), které jsem za období spolupráce zajistil více jak 500.000 potvrzených a zaplacených zákazníků, za což mi dle platné smlouvy náleží 10 % podíl ve společnosti BEE. Tento podíl je mi však manželi Písaříkovými, Jiřím Písaříkem (dále jen “JP“) a Hanou Písaříkovou (dále jen „HP“), kteří společnost BEE ovládají, trvale odpírán. Proto jsem již téměř čtyři roky ve sporu se společností BEE a prostřednictvím české justice bráním svá práva nejen proti společnosti BEE, ale též proti jejím vlastníkům JP a HP a dalším spřízněným osobám, které se na jejich jednání aktivně podílejí. Po celou dobu vedení sporů se z různých médií dozvídám, jak jsem nikdy neměl právo na nabytí 10% podílu v BEE, jak má společnost EMTC - Czech a.s. společně se společností d2d CZ s.r.o. nikdy nedodala potřebný počet odběrných míst, jak svoji roli na současné podobě BEE přeceňuji a mnoho dalšího. Rozhodl jsem se proto na těchto stránkách zveřejnit tento příběh popisující vztah s uvedenými osobami od jeho prvopočátku v roce 2008 do současnosti. Tento příběh je obsažen ve dvou samostatných dokumentech, kdy první obsahuje pouze stručné shrnutí podstatných skutečností a druhý obsahuje podrobný popis veškerých rozhodných událostí včetně odkazů na relevantní přílohy.

Zásadní pravomocná rozhodnutí

Již na tomto místě však musím citovat Městský soud v Praze a Vrchní soud v Praze (2), jež se ve svých pravomocných rozhodnutích vyslovily ohledně splnění podmínek pro nabytí mého podílu ve společnosti BEE zcela jasně:

  „Skutečnost, že žalovaný žalobci dodal dohodnutý počet smluv, vyplývá i ze zprávy operátora trhu OTE a.s., který v období od 1. 4. 2012 do 8. 6. 2015 na žalobce přeregistroval z žalovaným dodaných OPM celkem 130.043 OPM, z čehož nelze než vyvodit, že nejméně uzavření stejného počtu smluv na dodávku elektřiny či plynu žalovaný pro žalobce zprostředkoval.“
  „Žalobce tak nemá právo na vrácení poměrné části mimořádné odměny, a to jednak proto, že nedodržel postup dohodnutý mezi účastníky pro skončení třetí etapy a dále i z toho důvodu, že bylo prokázáno, že žalovaný svůj závazek dodat sjednaný počet OPM splnil, proto mu vznikl nárok na vyplacení mimořádné odměny ve výši 150.000.000,- Kč.“

  *Toto rozhodnutí je již jako správné potvrzeno Nejvyšším soudem ČR, a proto proti němu není přípustný žádný opravný prostředek.

  V roce 2022 pak došlo k dalšímu zásadnímu milníku v celé kauze, kdy byl dne 19. 5. 2022 ze strany Vrchního soudu v Praze vydán rozsudek pod č.j. 7 Cmo 229/2020-1784, jímž bylo pravomocně postaveno najisto, že JP v pozici manžela HP velmi dobře věděl, že HP převádí podíl v BEE na moji osobu, a s tím opakovaně vyslovil souhlas. Dovolím si zde citovat některé pasáže z odůvodnění uvedeného rozsudku, které nepotřebují další komentář:

   „Lze konstatovat, že Ing. J. Písařík projevoval vůli ze všech svých pozic - manžela H. Písaříkové - společnice, jednatele žalované ad 3) i jednatele dalšího společníka žalované ad 3), jednotně ve směru, že T. Bárta je společník žalovaného ad 3) s podílem 10% odpovídajícím vkladu 40 000 Kč.“
   „Z reálného naplnění smlouvy se přitom v tomto řízení osoby jednající ve shodě, tj. manželé Písaříkovi a třetí žalovaná, snaží účelovou argumentací vyvázat. Obě výše jmenované smlouvy byly ze strany druhé žalované uzavřeny platně a nynější tvrzení žalobce a druhé žalované (ve shodě s třetí žalovanou) jsou pouze účelové argumentace sloužící k tomu, aby se mohli z těchto smluv vyvázat, v čemž lze spatřovat i zneužití práva.“
   „Žalobce vyvolal spor založený na zjevně účelových námitkách, které odvolací soud odmítá a uzavírá, že se v daném případě jedná o zcela zjevně bezúspěšné uplatnění práv.“
   „Z provedeného dokazování vyplývá (viz níže), že žádné bezprávné výhrůžky prokázány nebyly a že na tvrzení a jednání žalobce, žalované ad 2) a ad 3) lze pohlížet jako na obstrukční, s cílem nedostát svému závazku.“

Předběžná opatření

  Zároveň bych na tomto místě rád uvedl pravomocná a vykonatelná předběžná opatření, která mi mají zajistit, že společnost BEE nebude tunelována a že v případě soudního úspěchu ve věci se domohu 10 % podílu na fungující společnosti a nikoliv v prázdné schránce. V současné době se jedná o následující předběžná opatření:

 1. Dne 1. 9. 2014 vydal Městský soud v Praze pod č.j. 73 Cm 218/2014-88 usnesení, jímž byla společnosti BEE uložena povinnost umožnit mi řádný výkon práv společníka spojený s mým 10% podílem na společnosti BEE v rozsahu práva účastnit se a hlasovat na valných hromadách společnosti BEE, a to do právní moci rozhodnutí ve věci samé. Tímto předběžným opatřením je zajištěno, že společnost BEE nemůže rozhodovat zásadní věci bez mé účasti a vědomí a současně v případě, že by toto předběžné opatření BEE porušila, je takové její jednání absolutně neplatné ze zákona.
 2. Dne 5. 6. 2017 vydal Vrchní soud v Praze, jako soud odvolací poté, co Městský soud v Praze můj návrh na nařízení předběžného opatření zamítl, pod č.j. 14 Cmo 5/2017-304 usnesení, jímž se:
  • a. společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o., IČO: 256 13 031, se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, ukládá povinnost zdržet se zcizení jakoukoliv formou, tj. prodejem převodem, darováním, směnou, a zatížení, tj. zřízením zástavního práva, věcného břemene, zajišťovacího převodu práva, části stávajícího v obchodním rejstříku zapsaného podílu o velikosti 13128762/263839000 na základním kapitálu BEE, jakož i tomuto rozsahu odpovídajícímu výkonu práva společníka, spočívajících v účasti na valných hromadách a hlasování na těchto valných hromadách BEE;
  • b. společnosti Bohemia Energy Holding B.V., reg. č. 605 06 083, se sídlem Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Nizozemské království, ukládá povinnost zdržet se zcizení jakoukoliv formou, tj. prodejem převodem, darováním, směnou, a zatížení, tj. zřízením zástavního práva, věcného břemene, zajišťovacího převodu práva, části stávajícího v obchodním rejstříku zapsaného podílu o velikosti 13255138/263839000 na základním kapitálu BEE, jakož i tomuto rozsahu odpovídajícímu výkonu práva společníka, spočívajících v účasti na valných hromadách a hlasování na těchto valných hromadách BEE.

  Současně nemohu vynechat citaci dvou pasáží uvedených v odůvodnění tohoto předběžného opatření nařízeného Vrchním soudem v Praze, která vše jednoznačně dokreslují:

  „…lze dovodit, že ostatní žalovaní, včetně společnosti BOHEMIA ENERGY Holding, se k žalobci jako společníkovi nechovají, jeho práva zpochybňují, odpírají mu elementární práva zákonem stanovená, mezi něž beze sporu účast na valných hromadách a právo hlasovat na nich patří. Rovněž zcela nerespektují pravomocné usnesení o nařízení předběžného opatření…
  „je zřejmé, že základní práva garantovaná zákonem a ústavním pořádkem ČR podílet se na chodu žalované 1) jsou porušována a minimalizována.
 3. Poté, co Městský soud v Praze zamítl můj návrh na nařízení dalšího předběžného opatření, který byl motivován novými kroky ze strany společnosti BEE, rozhodl na podkladě mého odvolání Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 26. 3. 2018, č.j. 14 Cmo 426/2017-363, tak, že usnesení Městského soudu v Praze změnil a nařídil další předběžné opatření, jímž:

  • společnosti BEE uložil:
   • povinnost zdržet se dispozice s obchodním závodem či jeho částmi, zejména prodeje, darování, směny, vložení do základního kapitálu obchodní korporace, zatížení, poskytnutí jako příplatku mimo základní kapitál obchodní korporace;
   • povinnost zdržet se nad rámec obvyklý běžnému hospodaření dispozic s veškerým hmotným i nehmotným majetkem, zejména finančními prostředky, know-how, ochrannými známkami, a to především formou převodu tohoto majetku, prodeje, darování, vložení do základního kapitálu obchodní korporace, zatížení, poskytnutí jako příplatku mimo základní kapitál obchodní korporace;
  • společnosti BOHEMIA ENERGY Group a.s., IČ: 06180353, se sídlem: Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zakázal výkon konkurenční činnosti ve vztahu k činnosti společnosti BEE, tj. výkon činnosti v předmětu podnikání obchod s elektřinou a obchod s plynem.