Jak jsem se stal společníkem BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

I.

Ucelený popis událostí

S panem JP jsem se potkal již v roce 2008, tedy ještě v době, kdy společnost BEE zdaleka neměla takové postavení na trhu s energiemi, jaké má v současné době. Na základě mnoha schůzek s panem JP jsme zjistili, že máme stejný zájem a že si můžeme být oba prospěšní. Společným cílem nás obou se tak stalo budování společnosti BEE tak, aby se z této společnosti stal největší alternativní dodavatel energií na českém trhu. Vzhledem k tomu, že již v té době jsem se úspěšně zabýval prostřednictvím svých společností d2d CZ s.r.o. (spolupráce započala uzavřením smlouvy o zprostředkování dne 15. 12. 2008 ( Příloha č. 1), která byla největším door to door prodejcem na českém trhu, a EMTC – Czech a.s. (dále jen „EMTC“), která byla přední českou zprostředkovatelskou společností, zprostředkováním uzavírání smluv pro různé smluvní partnery (T-Mobile CZ, Slovak Telekom SK, Vodafone, CitiBank Europe, Generali pojišťovna, Allianz pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, RBP atd.), spatřoval JP v mém přínosu pro společnost BEE velký potenciál a měl eminentní zájem o spolupráci, na které jsme se nakonec oba domluvili. Bylo mezi námi ujednáno, že budu pro společnost BEE zajišťovat příliv zákazníků a že společným cílem je vybudování ekonomicky silné a stabilní společnosti. Za můj přínos pro společnost BEE bylo s JP již v této době (bohužel) ústně ujednáno, že podaří-li se mojí činností navýšit zákaznický kmen společnosti BEE, stanu se společníkem BEE tak, abych nadále mohl tuto společnost posilovat zevnitř a zároveň se mohl podílet na jejím zisku a hodnotě (v té době bylo s JP hovořeno o mém 50 % podílu na společnosti BEE s tím, že ve společnosti BEE však v té době působil ještě tehdejší společník pana JP, o němž však JP uváděl, že pro společnost BEE nic nedělá, že ve společnosti skončí a poté se na podílu v uvedeném rozsahu dohodneme).

Na základě uvedené v podstatě gentlemanské dohody, která byla ze strany JP mnohokrát opakovaně potvrzena, jsem začal veškerou svou energii (prostřednictvím své společnosti d2d CZ s.r.o. a následně společnosti EMTC) směřovat na zprostředkovávání nových zákazníků společnosti BEE. Celý systém začal velmi brzy fungovat více než dobře, když z původních 70.000 odběrných míst (dále jen „ OPM“), obratu společnosti BEE v roce 2008 ve výši cca 1,4 miliardy Kč a zisku společnosti BEE po zdanění ve výši cca 13,5 milionu Kč docházelo každoročně ke strmému nárůstu OPM, a to právě v důsledku mé činnosti. Společnost BEE tak na základě mého zásadního přispění:

Na základě uvedeného je patrné, že jsem to byl já, kdo získanými zákazníky ze společnosti BEE vytvořil ekonomický gigant dosahující ročního zisku po zdanění přes 600 milionů Kč z původních 13 milionů před mým příchodem!!! Vývoj nárůstu OPM, obratu a zisku společnosti BEE je graficky znázorněn ( Příloha č. 2).


Spolupráce s JP už v dané době nebyla úplně jednoduchá, nicméně s ohledem na její popsané výsledky fungující. Mohu říci, že se z nás stali přátelé, kteří spolu trávili volný čas a velmi často se vídali, a tato naše spolupráce postupně vynášela společnost BEE na výsluní v rámci alternativních dodavatelů energií v České republice.

Přesto, že jsem po tři roky usilovně pracoval ve prospěch společnosti BEE, která se postupně stávala tou ekonomicky silnou a stabilní společností, existovala mezi mnou a JP stále pouze ústní dohoda ohledně mého budoucího podílu ve společnosti BEE, přičemž jsem byl ze strany JP neustále ujišťován, že v tomto není žádný problém. Já jsem však věděl, že čím později bude tato skutečnost mezi námi ujednána písemně a tedy čím více bude společnost BEE silnější, tím hůře se bude hledat shoda na mé účasti ve společnosti, když JP bude mít v úmyslu tuto společnost vlastnit ze 100 % právě z důvodu její obrovské prosperity, což se následně ukázalo jako velká pravda (viz dále).

V reakci na uvedené došlo dne 1. 1. 2011 mezi společností BEE a mou společností EMTC k uzavření smlouvy o zprostředkování ( Příloha č. 3) a dále mezi společností BEE a mnou spoluvlastněnou společností d2d CZ s.r.o. taktéž k uzavření smlouvy o zprostředkování ( Příloha č. 4), na jejichž základě došlo k novému sjednání zprostředkovatelské provize za zajištění nových zákazníků pro společnost BEE. Nicméně se stále jednalo pouze o úpravu výše zprostředkovatelské provize za zajištění zákazníků, nikoliv o dohodu o mém podílu ve společnosti BEE tak, jak bylo ujednáno již na počátku mé spolupráce s JP. Z uvedeného důvodu jsem proto vedl s JP mnoho jednání na toto téma tak, aby došlo k naplnění oné gentlemanské, mnohokrát potvrzené dohody uvedené výše.

Po těchto mnoha jednáních s JP došlo ke stanovení alespoň částečného zvýšení provizí za účelem ještě většího zvýšení zákaznické základny společnosti BEE. Nejprve došlo mezi společností BEE a společností EMTC, jakož i mezi společností BEE a společností d2d s.r.o., k uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o zprostředkování ( Příloha č. 5 a Příloha č. 6), jimiž došlo opět k novému nastavení provizí pro oba zprostředkovatele, a v březnu roku 2012 též k uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o zprostředkování ( Příloha č. 7 a Příloha č. 8), na jejichž základě došlo ke sjednání mimořádné odměny za zprostředkování stanoveného počtu OPM ve výši 150 milionů Kč bez DPH. Zároveň došlo ze strany JP ke změně původní dohody, kdy mi sliboval 50% podíl v BEE pouze na 30 %. Tím však úhybné manévry JP neskončily, když nakonec v souvislosti s uzavřením uvedených dodatků bylo po dlouhých vyjednáváních s JP ujednáno, že podaří-li se mým společnostem zprostředkovat 124.000 nových OPM (s přihlédnutím k případně dosaženým bonusům za rychlejší dosažení postupných cílů) pro společnost BEE, bude na mě převeden ze strany HP, manželky JP a v té době většinové vlastnice BEE, podíl pouze o velikosti 10 % za cenu 1,- Kč, a to jako odměna právě za dlouhodobý přínos a dlouhodobou spolupráci mezi mnou a JP, resp. společností BEE. V dané době mi nezbylo, než tuto dohodu akceptovat, neboť jsem společnosti BEE obětoval již tři roky svého života a přinesl jí cca 300.000 OPM, které bych v případě ukončení spolupráce ztratil a s novým partnerem bych musel začínat opět od nuly . Bezprostředně po podpisu dodatků č. 2 ke smlouvám o zprostředkování (konec dubna 2012) tak došlo mezi mnou a HP k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu části obchodního podílu ( Příloha č. 9), jejíž finální znění připravil JP, čímž po více jak čtyřech letech spolupráce dostal můj cíl sledovaný spoluprací se společností BEE reálných rozměrů, byť k naplnění původní dohody tím zdaleka nedošlo .

Ačkoliv jsem v té době považoval oba manžele za přátele a zároveň obchodní partnery, s nimiž realizuji společný záměr, ukázalo se v budoucnu, že již v této době začali realizovat plán, jak zabránit tomu, abych se stal společníkem jejich společnosti BEE. Jednou z podmínek pro převod 10% podílu na moji osobu (vedle dosažení dalších 124.000 OPM po odečtení dosažených bonusů a dodržení povinnosti zákazu konkurence) totiž bylo vyslovení souhlasu valné hromady společnosti BEE s převodem tohoto podílu, přičemž tato podmínka byla v dané době sjednána s přihlédnutím k tomu, že HP měla být v době podpisu smlouvy o smlouvě budoucí většinovým vlastníkem společnosti BEE (51 %) a v budoucnu tak měla být schopna souhlas valné hromady s převodem 10% podílu na mne zajistit.


Jak jsem se dověděl podstatně později, HP však ještě před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí uzavřela s JP dne 27. 4. 2012 smlouvu o převodu obchodního podílu ( Příloha č. 10), na jejímž základě převedla část svého podílu v BEE o velikosti 11 % na JP a pozbyla tak možnost naplnit třetí podmínku pro převod 10% podílu v BEE na moji osobu . A o tom, že již většinovým společníkem není, se mi „zapomněla“ zmínit. Rozdělení a následný převod obchodního podílu HP pak schválila valná hromada BEE dne 27. 4. 2012 ( Příloha č. 11) za účasti jak HP, tak JP. Při podpisu se tak HP již pouze vydávala za většinového společníka a v době podpisu smlouvy o smlouvě budoucí se odkazovala na výpis z OR společnosti BEE, kde byla stále ještě zapsána jako většinový vlastník (o čemž mě utvrzovala), neboť převod části jejího podílu na JP byl zapsán do OR až dne 5. 6. 2014 (viz úplný výpis BEE z obchodního rejstříku), a já jsem uzavíral smlouvu o smlouvě budoucí s tímto vědomím a v dobré víře v zápis v obchodním rejstříku.

Bez vědomí těchto skutečností a ve víře, že HP má v úmyslu smlouvu o smlouvě budoucí dodržet, jsem byl přesvědčen, že společným zájmem mým a obou manželů je nadále pracovat na budování pozice společnosti BEE na trhu a tuto nadále zlepšovat, jsem prostřednictvím svých společností pokračoval ve své zprostředkovatelské činnosti. Ze strany společnosti BEE došlo v souladu s uzavřenými dodatky č. 2 ke smlouvám o zprostředkování k vyplacení 3x 50 mio Kč + DPH, jako záloh na mimořádnou odměnu (uhrazením druhé a třetí zálohy bylo vždy potvrzeno splnění předchozí tranže), z mé strany pak docházelo k postupnému plnění podmínek jak pro výplatu jednotlivých částí mimořádné odměny, tak následně pro uzavření smlouvy o převodu 10% podílu v BEE z HP na moji osobu. První etapa zprostředkování smluv ( 41.333!! OPM) byla ukončena v červenci roku 2012, o čemž bylo ze strany společnosti BEE vystaveno dne 18. 7. 2012 potvrzení ( Příloha č. 12), druhá etapa zprostředkování smluv ( 41.333!! OPM) byla ukončena v říjnu 2012, o čemž bylo ze strany společnosti BEE vystaveno dne 30. 10. 2012 potvrzení ( Příloha č. 13), a třetí etapa zprostředkování smluv ( 41.333!! OPM) byla ukončena v lednu 2013, o čemž bylo ze strany společnosti BEE vystaveno dne 9. 4. 2013 potvrzení ( Příloha č. 14). Rád bych na tomto místě uvedl, že ohledně počtu zprostředkovaných smluv a tedy i ohledně oprávněnosti nároku na výplatu jak zprostředkovatelské provize, tak nároku na výplatu mimořádné odměny, nebylo mezi mnou a oběma manželi, resp. mezi společností EMTC a společností BEE, jakýchkoliv pochybností, tyto skutečnosti nebyly nikdy zpochybňovány, a to až do okamžiku, kdy jsem začal uplatňovat své nároky ze smlouvy o smlouvě budoucí, tedy nárok na převod 10% podílu ve společnosti BEE.

Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že spolupráce mezi mnou a JP probíhala po dobu téměř 5 let ne vždy ideálně, nicméně pro společnost BEE velice prospěšně a společnosti BEE zajistila přísun více jak 500.000 OPM!!, zvýšení obratu přes 9 miliard Kč!! a zvýšení zisku po zdanění přes 600 milonů Kč ročně!!, v důsledku čehož se BEE stala největším alternativním dodavatelem energií v České republice.

Vzhledem k tomu, že bylo jednak dosaženo cíle, který jsme si s JP stanovili, a jednak došlo ke splnění obou podmínek sjednaných pro uzavření smlouvy o převodu podílu ve společnosti BEE s HP, jejichž splnění záviselo na mé osobě, začal jsem po HP uplatňovat právo na převod ujednaných 10 % ve společnosti BEE. Kontaktoval jsem proto HP i JP telefonicky, kdy nejprve HP odkazovala na pobyt JP v zahraničí a že z tohoto důvodu se mi JP neozývá, následně mi však oba přestali zvedat telefon a zároveň přestali zcela komunikovat. Po pěti letech spolupráce a po vybudování silné BEE mojí činností se tak oba manželé ke mně zcela otočili zády . Nezbyla mi tedy jiná cesta, než se začít svého zcela oprávněného nároku domáhat. Dopisem ze dne 26. 9. 2013 ( Příloha č. 15) jsem proto vyzval HP k zajištění souhlasu valné hromady společnosti BEE s rozdělením jejího obchodního podílu v BEE a převodem části tohoto podílu o velikosti 10 % na moji osobu. Na tuto výzvu reagovala HP emailovou zprávou ze dne 9. 10. 2013 ( Příloha č. 16), v níž se tvářila, jako že jí není zřejmé, o jakou smlouvu se jedná a požádala mě o její sken (snad v domnění, že jsem svoje paré smlouvy ztratil a nebudu jej moci doložit!).


Poté, co jsem HP sken požadované smlouvy zaslal, mi byl od HP doručen email dne 11. 10. 2013 ( Příloha č. 16), v němž HP požadovala o znovuzaslání předmětné smlouvy, když na mnou zaslaném skenu byl špatně viditelný její podpis (z důvodu naskenování dokumentu). Poté, co jsem žádosti HP opětovně vyhověl, mi byl dne 16. 10. 2013 doručen email od HP, která mi sdělila, že požádala právního zástupce, aby mě v uvedené záležitosti kontaktoval ( Příloha č. 17). V návaznosti na toto sdělení mi pak byl doručen dopis právního zástupce HP ze dne 16. 10. 2013 ( Příloha č. 18), jímž mi bylo po více jak půl roce sděleno, že podmínku v počtu zprostředkovaných smluv nepovažuje za splněnou , avšak nebylo poskytnuto žádné vysvětlení, z jakého důvodu by podmínka splněna být neměla. Z tohoto jsem byl velmi překvapen a začalo mi docházet, že HP svoji povinnost splnit nehodlá. Na tento dopis jsem reagoval prostřednictvím právního zástupce dopisem ze dne 24. 10. 2013 ( Příloha č. 19). V reakci na tento dopis pak byl mé společnosti EMTC dne 1. 11. 2013 doručen email zaměstnance a obchodního ředitele BEE ( Příloha č. 20), kterým došlo k naprostému popření všech tří potvrzení o zprostředkování sjednaného množství smluv ( Přílohy č. 1214), a to po uplynutí téměř sedmi měsíců od vystavení posledního potvrzení o splnění podmínek ze strany společnosti BEE, a zároveň „zcela náhodně“ též bezprostředně poté, co jsem prostřednictvím svého právního zástupce začal nárok na převod 10% podílu uplatňovat . Mně pak byl doručen dopis HP ze dne 5. 11. 2013 ( Příloha č. 21), jímž opět odmítá uznat splnění podmínek pro uzavření smlouvy o převodu podílu, avšak opět se mi nedostalo žádného vysvětlení, z jakého důvodu by podmínka splněna být neměla. Dopisem ze dne 6. 12. 2013 ( Příloha č. 22) jsem proto HP vyzval k uzavření smlouvy o převodu 10% podílu ve společnosti BEE a k této výzvě jsem přiložil mnou ověřeně podepsanou smlouvu o převodu části obchodního podílu ve společnosti BEE v potřebném počtu vyhotovení ve znění dle smlouvy o smlouvě budoucí ( Příloha č. 9). Na tuto výzvu HP reagovala prostřednictvím svého právního zástupce dopisem ze dne 19. 12. 2013 ( Příloha č. 23), jímž mi bylo opětovně sděleno, že podmínky sjednané ve smlouvě o smlouvě budoucí ( Příloha č. 9) pro uzavření smlouvy o převodu 10% podílu ve společnosti BEE na moji osobu splněny nejsou a že HP nerozumí tomu, proč ji k uzavření smlouvy o převodu podílu vyzývám . Opět mi nebylo žádným způsobem vysvětleno, z jakého důvodu HP považuje podmínku za nesplněnou. Zde bych pouze rád podotkl, že:

V tomto okamžiku jsem pochopil, že oba manželé nechtějí splnit svoji povinnost převést na moji osobu podíl ve společnosti BEE a že přátelství mezi námi bylo z jejich strany pouze povrchní, předstírané a účelové, jehož jediným cílem bylo vybudovat silnou společnost, o kterou se nebudou muset s nikým dělit. Vzhledem k tomu, že jsem od daného okamžiku stál jako samostatná fyzická osoba se svým oprávněným nárokem proti ekonomicky velmi silné a stabilní společnosti BEE, resp. proti oběma manželům, kteří měli a mají k dispozici v podstatě nevyčerpatelné zdroje na financování svého plánu zbavit se mě, jako nepohodlného společníka společnosti BEE, jsem hledal strategického partnera, který by mi v boji za má práva pomohl.


Oslovil jsem proto několik subjektů, které disponují takovou silou a kapitálovou stabilitou, aby mohly být rovnocennými partnery společnosti typu BEE. Po zvážení všech dostupných možností jsem vybral jako vhodného partnera společnost Arca Investments, a.s., která patří do koncernu slovenského podnikatele Krúpy, s níž jsem dne 27. 12. 2013 uzavřel smlouvu o postoupení pohledávky ( Příloha č. 24). V situaci, kdy HP odmítala dobrovolně splnit svoji povinnost a uzavřít dohodnutou smlouvu o převodu podílu, jsem se ocitl v obtížné právní pozici, neboť nebylo možno domáhat se prostým způsobem vydání rozsudku o nahrazení projevu vůle, když převod obchodního podílu si vyžadoval vyslovení souhlasu valné hromady a tento nebyl udělen. Nezbývalo mi tedy, než-li jít cestou náhrady škody za porušení smluvních povinností HP, avšak vymáhání náhrady škody bylo otázkou dlouhodobých soudních sporů, přičemž podstatně jednodušším a finančně méně náročným řešením se mi jevilo zpeněžení pohledávky vůči HP. V průběhu uzavírání smlouvy o postoupení pohledávky byla řešena i otázka, co by nastalo, pokud HP dodatečně splní svoji povinnost, jejíž porušení zakládá vznik pohledávky na náhradu škody. Pro tento případ byla ve smlouvě klauzule, podle níž bych v daném případě vykonával práva společníka ve prospěch postupníka. Bylo totiž velice těžké jasně oddělit pohledávku jako takovou od stále existujícího nároku na převod obchodního podílu.

Dne 14. 3. 2014 jsem ke svému velkému překvapení zjistil z obchodního rejstříku přístupného na internetu, že jsem byl do obchodního rejstříku zapsán jako 10% společník BEE . V tom okamžiku jsem myslel, že se v JP konečně něco pohnulo, že si uvědomil, že vzájemné spory nejsou prospěšné ani pro jednoho z nás a tím méně pro společnost BEE, a že naše spolupráce na dalším vzestupu BEE bude pokračovat. Toto počáteční nadšení ze mě však spadlo hned pět dní poté, když mi dne 19. 3. 2014 byl doručen dopis paní HP ( Příloha č. 25), jímž mi:

Na základě informací, které jsem se dověděl z dopisu HP ze dne 18. 3. 2014, resp. z jeho přílohy – pozvánka na valnou hromadu konanou dne 27. 3. 2014, jsem začal zjišťovat situaci ohledně společnosti BEE, přičemž jsem zjistil následující:


Z uvedených mnou zjištěných skutečností vyplývá, že oba manželé dlouhodobě realizovali plán, jehož cílem bylo mé absolutní vytěsnění ze společnosti BEE ještě před tím, než jsem se společníkem BEE vůbec stal. Ačkoliv oba manželé věděli, že společnost BEE dosahuje takových hospodářských výsledků, jakých dosahuje, v podstatě převážně z důvodu mé činnosti, resp. činnosti mých společností, kdy jsem společnosti BEE přivedl více jak 500.000 OPM , a že budu uplatňovat své právo na nabytí podílu v BEE,

Pro úplnost a vykreslení celé situace uvádím, že spolu s dopisem, kterým mi bylo oznámeno, že na mne HP převedla podíl ve společnosti BEE, a spolu s oznámením o konání valné hromady dne 27. 3. 2014 (tedy pouhých 6 dnů poté, co jsem se společníkem stal), jsem se současně dověděl o údajném porušování povinností společníka a byl jsem ze strany společnosti upozorněn na možnost vyloučení . To jen dokládá, že společnost BEE a zejména jí ovládající osoby, měly eminentní zájem se mne jakýmkoliv způsobem zbavit, a především, že celý převod 10% podílu na moji osobu byl plánován s tím, že se mě pokusí okamžitě na bezprostředně plánované valné hromadě vyloučit pro údajné a domnělé porušení povinností společníka.


Ačkoliv jsem tedy svojí činností zajistil společnosti BEE více jak 500.000 OPM a současné postavení na trhu, kdy jsem tuto činnost vykonával právě s cílem získat na společnosti BEE podíl a podílet se tak na zisku společnosti BEE v souladu se slibem JP, dočkal jsem se ze strany obchodních partnerů pouze pokusů o mé zničení. V této době jsem již plně pochopil, že domluva s oběma manželi bude velmi komplikovaná, ne-li nemožná, a že se proti protiprávním krokům z jejich strany musím aktivně bránit. Z tohoto důvodu jsem tedy byl nucen zahájit celou řadu soudních sporů, jichž je ke dni sepisu tohoto dokumentu více jak 30.

Na tomto místě pak musím doplnit, že poté, kdy jsem se dověděl, že jsem nabyl podíl ve společnosti BEE, jsem začal jednat se společností Arca Investments, a.s., přičemž jsem dodatkem ze dne 21. 3. 2014 ( Příloha č. 31) ke smlouvě o postoupení pohledávky ukončil spolupráci se společností Arca Investments, a.s. ohledně obchodního podílu, společnosti Arca Investments, a.s. tak zůstala pouze pohledávka na zaplacení náhrady škody, jak byla původně postoupena, a to zřejmě pouze v té míře, v jaké škoda vznikla v důsledku prodlení HP s převodem podílu na moji osobu. Dalším vztahem, který jsem navázal já osobně se skupinou Arca Capital v souvislosti s ukončením spolupráce ohledně obchodního podílu v BEE, byla dohoda s Krúpou prostřednictvím jeho společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., na spolufinancování sporu se společností BEE, pročež jsem od ní obdržel finanční prostředky k jejich využití v rámci vedení soudních sporů se společností BEE, když ukončením spolupráce ohledně podílu jsem ztratil obchodního partnera též v oblasti spolufinancování sporu o podíl. Mezi mnou a společností Arca Capital Bohemia, a.s. byla dne 20. 3. 2014 uzavřena formálně smlouva o zápůjčce ( Příloha č. 32), ačkoliv se jednalo o vklad Krúpy do spolupráce týkající se společnosti BEE, a to dle vyjádření Krúpy pouze z důvodu požadavků účetních a auditorů společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., podle nichž neexistoval jiný způsob, jak finanční prostředky poskytnout. Faktické vyrovnání takto poskytnutých finančních prostředků bylo vázáno na dosažení společného cíle, jímž byla realizace (zpeněžení, realizace práva na dividendu apod.) mého podílu ve společnosti BEE. Tato skutečnost, byť v této době to nebylo možné ani v nejmenším předpokládat, měla v dalším vývoji, kdy se Krúpa přidal na stranu společnosti BEE, výrazný vliv, ale o tom až dále v časové ose.

Dne 27. 3. 2014 se konala valná hromada společnosti BEE v souladu s pozvánkou, na které došlo k přijetí těch usnesení, která byla v pozvánce navrhována, tedy včetně kapitalizace obří pohledávky společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o. zpět do základního kapitálu společnosti BEE ( Příloha č. 33). Zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti BEE se mi však podařilo zabránit předběžným opatřením, které na základě mého návrhu vydal Městský soud v Praze dne 4. 4. 2014, č.j. 73 Cm 89/2014-29 ( Příloha č. 34). Na této valné hromadě jsem též požadoval po JP (HP se jako jednatelka v rozporu se svými povinnostmi bez jakéhokoliv vysvětlení valné hromady neúčastnila) zodpovězení řady otázek a sdělení informací, které mi však vůbec sděleny nebyly, jak vyplývá ze zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady ( Příloha č. 33).

Vzhledem k soustavnému porušování povinností JP a HP, jež spatřuji v neúčasti HP na valné hromadě, v nezakládání dokumentů týkajících se společnosti BEE do sbírky listin obchodního rejstříku, případně v jejich zakládání s obrovským zpožděním či naopak bezprostředně tak, jak se to oběma manželům zrovna hodí, a dále též v poskytování bezúročných půjček spřízněným osobám bez jakéhokoliv přínosu pro společnost BEE, jsem ještě dne 27. 3. 2014 požádal společnost BEE o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o odvolání JP a HP z funkcí jednatelů a za účelem poskytnutí informací ( Příloha č. 35).


V reakci na moji žádost o svolání valné hromady mi byly doručeny tři pozvánky na jednání valné hromady, a to sice na valnou hromadu konanou dne 15. 5. 2014 od 10 hodin (valná hromada svolána na základě žádosti společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o.) ( Příloha č. 36), valnou hromadu konanou dne 15. 5. 2014 od 11 hodin (svolána na základě mé žádosti) ( Příloha č. 37) a valnou hromadu konanou dne 15. 5. 2014 od 14 hodin (svolána na základě zájmu společnosti BEE na úpravě jejích poměrů) ( Příloha č. 38). Oba manželé tak již s vědomím obsahu mé žádosti o svolání valné hromady svolali ve vzájemné kooperaci další dvě valné hromady, které měly zajistit, aby jakékoliv rozhodnutí přijaté na valné hromadě svolané na základě mé žádosti nemělo žádné důsledky, dále aby došlo k dalším změnám ve společenské smlouvě společnosti BEE tak, že bude vytvořen prostor pro mé vyloučení ze společnosti, a dále z opatrnosti navrhli ke jmenování dalšího jednatele společnosti BEE. Snahou obou manželů na jedné z těchto valných hromad dále bylo též vyvedení většinového podílu ve společnosti BEE na zahraniční subjekt, společnost BOHEMIA ENERGY Holding B.V., čímž mělo dojít k dalšímu omezení mých práv jako společníka.

V mezidobí od doručení pozvánek na valné hromady a konání těchto valných hromad jsem v médiích zaznamenal prohlášení JP v tom směru, že jsem společníkem BEE a pokud mám zájem, ať jej navštívím, že mi dá nabídku na odkoupení mého podílu ve společnosti BEE ( Příloha č. 39 a 40). Toto prohlášení JP přišlo teprve poté, co se mi podařilo předběžným opatřením ( Příloha č. 34) zamezit pokusu o naředění mého podílu v BEE, tedy poté, co JP jeho plán nevyšel. Ačkoliv mým cílem vždy bylo podíl ve společnosti BEE získat a tuto společnost dále rozvíjet za spolupráce s oběma manžely, která po dobu 5 let nějak fungovala (pro společnost BEE více než úspěšně), rozhodl jsem se s ohledem na dosavadní chování manželů, které v podstatě jakoukoli spolupráci do budoucna vylučuje, na tuto výzvu reagovat. Svým dopisem ze dne 7. 5. 2014 jsem se proto obrátil na právního zástupce JP, jehož přílohou jsem zaslal též v pěti vyhotoveních návrh smlouvy o převodu mého podílu ve společnosti BEE mnou ověřeně podepsaný ( Příloha č. 41). Tento návrh byl mojí snahou o definici částky, která by vedla k ukončení vzájemných sporů poté, co JP veřejně deklaroval zájem o odkup mého podílu. V tomto návrhu jsem proto nabídl JP odkoupení podílu za cenu ve výši 1.260.000.000,- Kč s tím, že tím dojde k ukončení veškerých sporů a do budoucna nebudu uplatňovat žádné jiné nároky. Kupní cenu jsem stanovil s přihlédnutím k:


Namísto toho, aby ze strany manželů bylo hledáno přijatelné řešení, bylo i nadále pokračováno v protiprávních krocích vůči mé osobě, jejichž cílem bylo i nadále co nejvíce omezovat či přímo porušovat má práva jako společníka BEE.

Dne 15. 5. 2014 se tak konaly výše uvedené valné hromady společnosti BEE, o nichž byly pořízeny zápisy ( Příloha č. 4244). Na základě předběžného opatření vydaného Obvodním soudem pro Prahu 1 dne 13. 5. 2014, č.j. 14 C 108/2014-20 ( Příloha č. 45), byla společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o. uložena povinnost zdržet se nakládání s podílem ve společnosti BEE, zejména zdržet se převodu podílu nebo jeho části nebo zatížení podílu nebo jeho části, a dále povinnost zdržet se na valné hromadě svolané na den 15. 5. 2014 jednání, kterými by vykonávala práva spojená s podílem o velikosti 90 % ve společnosti BEE tak, aby valná hromada rozhodla o udělení souhlasu s rozdělením podílu společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o. a převedením jeho části na Bohemia Energy Holding B.V. Tímto se mi alespoň částečně opět podařilo eliminovat protiprávní kroky obou manželů.

Ze strany obou manželů však i nadále tyto kroky pokračovaly. Jak jsem se dověděl ze sbírky listin společnosti BEE v květnu 2014, došlo ze strany společnosti BEE k založení nové verze výše uvedeného notářského zápisu ze dne 21. 11. 2013, NZ 220/2013 (tedy notářského zápisu se shodným označením, jako NZ založený do sbírky listin dne 14. 3. 2014)( Příloha č. 46), která se od původní verze velmi podstatně liší. Manželé tak pod tíhou argumentů, které jsem vznesl v rámci žaloby na neplatnost usnesení valné hromady, která přijala dne 21. 11. 2013 změny společenské smlouvy, se pokusili tyto vady notářského zápisu ve spolupráci s notářkou JUDr. Š „napravit“ doložením nového, podstatně změněného notářského zápisu se stejným označením . Na základě mé stížnosti podané u Notářské komory ČR pak bylo v přípise Notářské komory ČR ze dne 27. 8. 2014 ( Příloha č. 47) konstatováno, že JUDr. Š pochybila a ani jeden z uvedených notářských zápisů není možné považovat za veřejnou listinu.

Dalším velmi podstatným pokusem manželů (po předešlých neúspěších), jimiž se snaží moji osobu vytěsnit ze společnosti, jsou pak dva dopisy ze dne 27. 6. 2014, resp. 7. 7. 2014. Dopisem ze dne 27. 6. 2014 ( Příloha č. 48) mi oznámila paní HP, že smlouvu o převodu 10 % podílu na moji osobu považuje za neplatnou, resp. od této smlouvy odstupuje , a to zcela účelově z důvodu údajných bezprávných výhrůžek, údajného nepoctivého chování a údajného omylu při jejím uzavírání. Dopisem ze dne 7. 7. 2014 ( Příloha č. 49) mi pak JP oznámil, že považuje smlouvu o převodu 10% podílu z HP na moji osobu za neplatnou z důvodu neexistence jeho souhlasu, jako manžela, s tímto převodem. Manželé tak po roce vzájemných sporů a poté, co jim nevyšly dosavadní snahy o moje odstranění ze společnost BEE, přišli s dalšími údajnými důvody pro mé vytěsnění, jejichž účelem bylo pouze zahájení dalších soudních sporů mezi oběma stranami . Na oba dopisy jsem reagoval svými dopisy ze dne 3. 7. 2014 ( Příloha č. 50), resp. 11. 7. 2014 ( Příloha č. 51), kde jsem veškeré své argumenty uvedl a není nutné je zde opakovat. Zde se však musím pozastavit nad bezprecedentním jednáním JP, jež vzhledem ke všem okolnostem považuji za úmyslně podvodné, který v červenci roku 2014 zpochybňuje převod podílu na moji osobu údajnou neexistencí jeho souhlasu, ačkoliv


Dále bych chtěl zdůraznit, že jsem svojí žádostí ze dne 1. 8. 2014 ( Příloha č. 52) žádal za účelem projednání podstatných otázek týkajících se činnosti BEE o svolání valné hromady, kdy na tuto žádost mi bylo ze strany Mgr. PH, jednatelky BEE, sděleno dopisem ze dne 11. 8. 2014 ( Příloha č. 53), že na svolání valné hromady nemám nárok! , aniž by tato skutečnost byla jakkoliv odůvodněna. V souvislosti s tímto odepřením mého práva pak Městský soud v Praze svým předběžným opatřením ze dne 1. 9. 2014, č.j. 73 Cm 218/2014-88 ( Příloha č. 54), uložil BEE povinnost umožnit mé osobě řádný výkon práv společníka spojený s 10% podílem na společnosti BEE v rozsahu práva účastnit se a hlasovat na valných hromadách společnosti BEE .

Posledně zmíněným předběžným opatřením se mi podařilo udržet alespoň minimální práva, která jsou s vlastnictvím podílu ve společnosti spojena, nicméně jak se ukázalo o necelé dva roky později, ani toto předběžné opatření není pro manžele překážkou - viz dále. Plán obou manželů, jak dostat moji osobu, jako nepohodlného společníka, ze společnosti BEE pokračoval.

Vzhledem k tomu, že z jednání a postupů obou manželů bylo více než zřejmé, že nehodlají přistoupit na jakoukoliv dohodu a jejich cílem je naopak vzájemné spory komplikovat a provázat tak, aby trvaly pokud možno co nejdéle, přičemž spoléhají na to, že mně bude příliš vadit ekonomická zátěž takto dlouhých a četných soudních sporů, jsem dopisem ze dne 13. 10. 2014 adresovaným společnosti Arca Investments, a.s. ( Příloha č. 55) navrhl Krúpa, že bude obnovena naše spolupráce ohledně podílu ve společnosti BEE tak, jak byla nastavena na počátku, tj. že podíl budu držet svým jménem na účet a náklady společnosti Arca Investments, a.s., čímž mělo dojít k obnovení spolupráce ohledně podílu v BEE jako před uzavřením dodatku smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 21. 3. 2014 ( Příloha č. 31 a č. 24), tedy k tomu, že společenost Arca Investments, a.s. hradí náklady spojené s uplatňováním nároků spojených s podílem v BEE, byť mým prostřednictvím. K akceptaci této změny smluvních dokumentů došlo ze strany společnosti Arca Investments, a.s. ryze účelově až později, což bude popsáno dále.

Dne 30. 11. 2014 mi pak byla doručena další pozvánka na valnou hromadu společnosti BEE, která se měla konat dne 5. 12. 2014 ( Příloha č. 56). O této valné hromadě byl pořízen zápis ( Příloha č. 57).


Předmětem této valné hromady bylo rozhodnutí o rozdělení podílu společníka MR COMMUNICATIONS, s.r.o. na dva samostatné podíly o velikosti 55 % a 35 %, a to v souvislosti se zamýšleným převodem podílu na nového společníka, a vyslovení souhlasu s převodem 55% podílu ve společnosti BEE na zahraniční entitu, a sice společnost Bohemia Energy Holding B.V. , společnost založenou podle práva Nizozemského království. Ačkoliv jsem oba manžele před hlasováním o vyslovení souhlasu s převodem majoritního podílu ve společnosti BEE na zahraniční subjekt požádal o poskytnutí alespoň základních informací o společnosti, která má získat rozhodující vliv na fungování a činnost společnosti BEE, nebyly mi tyto informace ani zčásti poskytnuty, proto jsem opětovně při svém rozhodování na valné hromadě zůstal zcela slepý bez možnosti posoudit důsledky takového převodu na uvedenou společnost.

Tím byl ukončen rok 2014, kdy jsem se sice stal společníkem společnosti BEE, což z mého pohledu je nepochybně úspěch a především výsledek mého mnohaletého snažení, na druhé straně jsem však okusil, co znamená, když se k Vám obchodní partneři a troufnu si říci v té době i přátelé otočí zády, k čemuž využívají finančních prostředků získaných z činnosti společně vybudované společnosti tak, aby se mé osoby zbavili. Veškeré moje úsilí však vedlo k tomu, že se to oběma manželům nepodařilo, a věci v roce 2015 nabraly další, a to velmi zásadní vývoj.

Rok 2015 začal koncem února projednáváním z mého pohledu zcela zásadního soudního sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 3 mezi společností BEE a mojí společností EMTC - Czech a.s., jehož předmětem byl nárok uplatněný společností BEE na zaplacení cca 48 milionů Kč s tvrzením, že společnost EMTC - Czech a.s. při uzavírání smluv pro společnost BEE nesplnila podmínky pro vyplacení mimořádné odměny sjednané v dodatku č. 2 ke smlouvě o zprostředkování - viz výše, pročež společnost BEE požadovala vrácení části vyplacené mimořádné odměny zpět. Na tomto místě nutno zdůraznit, že společnost BEE podáním této žaloby nesledovala zájem na vrácení finančních prostředků, dopad tohoto řízení měl být mnohem hlubší, neboť podmínky pro nabytí předmětné mimořádné odměny byly a jsou zároveň podmínkami pro nabytí 10% podílu v BEE mojí osobou. Zahájení tohoto řízení tak bylo jedinou cestou, jak by mohli manželé zpochybnit splnění podmínek pro nabytí 10% podílu ve společnosti BEE z mé strany. Celý soudní proces vyvrcholil dne 1. 7. 2015, kdy Obvodní soud pro Prahu 3 vydal rozsudek č.j. 17 C 246/2014-300 ( Příloha č. 58), kterým žalobu společnosti BEE zamítl s odůvodněním, že společnost EMTC - Czech a.s. splnila podmínky pro vyplacení mimořádné odměny (a tím došlo i ke splnění podmínky pro nabytí 10% podílu ve společnosti BEE mojí osobou), a to s poukazem na zprávu OTE (Operátor trhu s energiemi) ( Příloha č. 59), která byla v řízení stěžejním důkazem a podle které společnost EMTC - Czech a.s. dodala ve sledovaném období společnosti BEE více jak 130 tis odběrných míst (smluvním limitem bez odečtení sjednaných bonusů byl počet 124 tis OPM). Společnost BEE proti tomuto rozsudku podala odvolání, které však bylo neúspěšné - viz dále.

Bohužel však došlo též k ne zcela příznivému vývoji, když Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 29. 4. 2015, č.j. 14 Cmo 149/2015-105 ( Příloha č. 60) zrušil předběžné opatření Městského soudu v Praze ( Příloha č. 34) pro rozpor se zákonem, s čímž zásadně nesouhlasím. Nicméně v důsledku toho se společnosti BEE otevřela cesta k opakování kroků v podobě zvyšování základního kapitálu tak, aby mohl být postupně umenšován můj podíl ve společnosti BEE a aby společnost BEE mohla eskalovat snahu o mé vytěsnění. Této možnosti společnost BEE okamžitě začala využívat, jak bude popsáno dále. Zároveň v tomto období bylo usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, č.j. 7 Cmo 152/2015-126, změněno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 8. 2014, č.j. 73 Cm 203/2014-17, ve znění opravného usnesení ze dne 1. 9. 2014, č.j. 73 Cm 203/2014-24, tak, že byl návrh HP, nar. 4. 5. 1975, na nařízení předběžného opatření doručený Městskému soudu v Praze dne 1. 8. 2014 v řízení vedeném pod sp.zn.: 73 Cm 203/2014, zamítnut pro rozpor se zákonem ( Příloha č. 61). Na základě uvedeného zrušeného předběžného opatření jsem tak byl až do doručení zmíněného usnesení Vrchního soudu v Praze omezen ve výkonu práv společníka společnosti BEE, s výjimkou práva účastnit se a hlasovat na valných hromadách společnosti BEE, zcela nedůvodně.


V návaznosti na tento nezdar podala HP obratem další návrh na nařízení předběžného opatření, o kterém rozhodl Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 4. 6. 2015, č.j. 73 Cm 203/2014-139 ( Příloha č. 62), tak, že mi bylo zakázáno požadovat na valné hromadě i mimo ni po jednatelích společnosti BEE jakékoliv informace o činnosti společnosti, nahlížet do jejích dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje. Přiznám se, že nad tímto rozhodnutím mi zůstal rozum stát, neboť právo na informace, které nikterak nepřiměřeně nezatěžuje společnost v případě jeho realizace, je esenciálním společnickým právem, které dává společníkovi alespoň jakýsi minimální přehled o tom, co se děje v jím vlastněné společnosti. Okolnosti vydání tohoto předběžného opatření jsou velmi podivné, což je však věc právní, nepatřící do tohoto popisu kauzy BEE. Nicméně na základě mého odvolání pak Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 29. 12. 2015, č.j. 7 Cmo 309/2015-184 ( Příloha č. 63), uvedené předběžné opatření zrušil, což sice znamenalo, že jsem měl opět pravdu, což však nic nemění na tom, že jsem byl opět více jak půl roku nedůvodně omezen na svých společnických právech.

Konec první poloviny roku 2015 se pak odehrál z mého pohledu v údivu, neboť Krúpa, který do té doby vystupoval jako můj obchodní partner, aniž by jakkoliv ukončil smlouvu o postoupení pohledávky ve znění jejích dodatků, ba dokonce poté, co si ještě pojistil vliv na můj podíl ve společnosti BEE prostřednictvím akceptace ( Příloha č. 64) mé nabídky ( Příloha č. 55) na obnovu spolupráce ohledně podílu ve společnosti BEE, začal spolupracovat se společností BEE, což mi v této době ještě nebylo známo, ale postupně mi začalo být zřejmé, o co se z jeho strany jedná . Krúpa, resp. společnost Arca Investments, a.s., odmítl uhradit soudní poplatek ve výši 2.000.000,- Kč za žalobu podanou proti HP o náhradu škody ve výši původně přesahující 159 mio Kč a tento poplatek jsem tak z důvodu, abych zachoval jak majetek svůj, tak majetek společnosti Arca Investments, a.s. (neboť se na základě smluvního ujednání jednalo o pohledávku této společnosti, kterou jsem na její účet vymáhal svým jménem), byl nucen uhradit sám. Pokud by k úhradě nedošlo, bylo by řízení o žalobě pravomocně zastaveno a předmětná pohledávka za HP by již nemohla být s ohledem na promlčení soudně vymáhána. Od konce května 2015 tak společnost BEE činila veškeré další kroky ve spolupráci s Krúpou, což vyplynulo z načasování jednotlivých kroků obou subjektů, jejich vzájemnou provázaností a také z vyjádření JP v rámci internetového článku Hospodářských novin ze dne 2. 9. 2015 ( Příloha č. 65), ale to předbíhám. Nicméně jistým náznakem byla výzva Krúpy ze dne 5. 6. 2015 ( Příloha č. 66), jíž jsem byl vyzván k převodu podílu v BEE na společnost Arca Investments, a.s. a k postoupení veškerých pohledávek majících spojitost s BEE, což jsem pochopitelně dopisem ze dne 12. 6. 2015 odmítl ( Příloha č. 67), a dále pak nabídka na převedení podílu v BEE ze dne 1. 7. 2015 ( Příloha č. 68), v níž mi bylo sděleno, že společnost Arca Investments, a.s. obdržela časově omezenou nabídku na koupi mého podílu za kupní cenu 230 mio Kč a byl jsem vyzván k tomu, abych za těchto podmínek společnosti MR COMMUNICATIONS s.r.o. nabídl svůj podíl ke koupi, kdy tento pokus učinil Krúpa s vědomím, že hodnota mého podílu v BEE je násobně vyšší, když ve smlouvě o postoupení pohledávky ( Příloha č. 24) bylo uvedeno ohodnocení více jak 600 mio Kč a skutečná hodnota je ještě o mnoho vyšší!! Společnost BEE tak s využitím zrušeného předběžného opatření ( Příloha č. 34) a s vědomím, že Krúpa jí k tomu poskytuje potřebnou podporu, realizovala v roce 2015 tyto z pohledu mého podílu zásadní kroky, jejichž výsledkem je dle názoru společnosti BEE mé vyloučení jako společníka, tzn. cíl, kterého se oba manželé snažili dosáhnout již nejméně od listopadu 2013, ale zřejmě jej sledovali ještě dříve:


ad. A.

Pozvánkou ze dne 12. 6. 2015 ( Příloha č. 69) byla jednateli společnosti BEE svolána na den 18. 6. 2015 valná hromada, jejímž předmětem bylo první zvýšení základního kapitálu společnosti BEE . Ze strany obou manželů byla zvolena forma zvýšení nepeněžitým vkladem, neboť v takovém případě se na zvýšení základního kapitálu podílí výlučně ten společník, který nepeněžitý vklad do společnosti vnáší, což zcela odpovídalo dílčímu cíli sledovanému z jejich strany, a sice umenšení mého podílu ve společnosti BEE pod 10 %, tedy pod hranici kvalifikovaného společníka tak, abych byl zbaven práv s postavením kvalifikovaného společníka spojených. Předmětem valné hromady tak bylo rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 39.000,- Kč nepeněžitým vkladem v hodnotě 278.396.000,- Kč (nepeněžitý vklad je představován 50% základním podílem společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o. ve společnosti COMFORT ENERGY s.r.o.). Valná hromada měla současně rozhodnout o tom, že rozdíl mezi částkou zvýšení základního kapitálu a hodnotou nepeněžitého vkladu představuje vkladové ážio, které může být vyplaceno společníkovi, který nepeněžitý vklad do společnosti vnesl. Manželé tak tímto krokem dle svého přesvědčení tzv. "zabili" několik much jednou ranou, neboť dosáhli umenšení podílu pod 10% hranici, zvýšili podíl společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o. o 8,88 % a tím za pouhých 39.000,- Kč získali majetek v rozsahu stovek milionů Kč a ještě si připravili půdu pro vyvedení finančních prostředků odpovídajících vkladovému ážiu ze společnosti BEE tak, aby si zajistili finanční prostředky na splnění vkladových povinností v souvislosti s následujícím zvýšením základního kapitálu peněžitými vklady, kdy toto následující zvýšení je „shodou náhod“ uskutečněno právě ve výši odpovídající vzniklému vkladovému ážiu . O průběhu této valné hromady byl pořízen Mgr. RB, notářem v Brně, notářský zápis NZ 553/2015, N 622/2015 ( Příloha č. 70). Platnost veškerých usnesení této valné hromady byla z mé strany napadena žalobou u Městského soudu v Praze.

ad. B.

Pozvánkou datovanou dne 13. 8. 2015 ( Příloha č. 71) byla jednateli společnosti BEE svolána navazující valná hromada na den 21. 8. 2015, jejímž předmětem bylo další zvýšení základního kapitálu společnosti BEE o částku 263.400.000,- Kč, tentokrát však peněžitými vklady všech společníků. Účelem této valné hromady bylo buď ode mě získat finanční prostředky v rozsahu odpovídajícím mé vkladové povinnosti (cca 26 mio Kč), nebo dosáhnout umenšení mého podílu ve společnosti BEE na naprosté minimum (0,015 %). O průběhu této valné hromady byl pořízen notářský zápis opět Mgr. RB, notářem v Brně, NZ 804/2015, N 892/2015 ( Příloha č. 72). V zájmu zachování svého majetku, jakož i majetku mého pořád ještě smluvně obchodního partnera v podobě Krúpy, resp. jeho společnosti Arca Investments, a.s., jsem svoji vkladovou povinnost ve výši 26.340.000,- Kč převzal písemným prohlášením ze dne 31. 8. 2015 ( Příloha č. 73), a to ačkoliv jsem předtím opakovaně neúspěšně žádal po společnosti Arca Investments, a.s. poskytnutí finančních prostředků na splnění této vkladové povinnosti, což je právě její smluvní povinnost na základě smlouvy. Jedná se o jeden ze zásadních důvodů, proč jsem vstoupil do spolupráce a smlouvu uzavřel. Důvod, pro který mi ze strany společnosti Arca Investments, a.s. finanční prostředky poskytnuty nebyly a proč společnost BEE přistoupila k tomuto zvýšení základního kapitálu koncem srpna 2015, jsem se dověděl počátkem září 2015.

Co nepochybně stojí za zmínku v souvislosti s touto valnou hromadou je, že valná hromada z důvodu, že jsem se rozhodl o jejím průběhu pořídit zvukový záznam, rozhodla o mém vyloučení z jejího konání, a to plně v rozporu s předběžným opatřením ( Příloha č. 54). Po zásahu mého právního zástupce jsem však byl přítomen průběhu celé valné hromady a mohl vznášet proti jednotlivým usnesením protesty, a to jak ústní, tak písemné.


Na této valné hromadě pak také začíná (začalo sice již dříve, ale zde se jednalo o do očí bijící skutečnosti) protiprávní jednání Mgr. RB, notáře v Brně, který v rámci svého notářského zápisu pořízeného o této valné hromadě uvedl skutečnosti, které jsou v rozporu s tím, co se ve skutečnosti na valné hromadě událo, některé skutečnosti (a to tak zásadní, jakým je protest společníka) nezaznamenal vůbec a některé uváděl zkresleně, o čemž svědčí právě mnou pořízený zvukový záznam ( Příloha č. 74). Úloha Mgr. RB v protiprávních krocích společnosti BEE je, jak se ukáže dále, mnohem významnější.

Dne 1. 9. 2015 na moji osobu totiž společnost Arca Capital Bohemia, a.s. (tedy Krúpa) podala u Městského soudu v Praze šikanózní insolvenční návrh , a to pro údajné nevrácení zápůjčky poskytnuté dne 20. 3. 2014. Asi nepřekvapí, že insolvenční návrh byl podán první možný den, tedy po uplynutí 30 dnů ode dne formálně sjednané splatnosti zápůjčky, která však byla vkladem Krúpy do společné spolupráce ohledně podílu ve společnosti BEE. K tomu bych rád uvedl, že spolupráci formou vkladu finančních prostředků s jejich vypořádáním až v případě dosažení sledovaného cíle, jsem vyžadoval od všech potenciálních obchodních partnerů, s nimiž jsem o možné spolupráci ohledně podílu v BEE vedl jednání, neboť mým pohledem se jednalo o jistotu, že takový partner, který do spolupráce vloží své vlastní prostředky, bude mít reálný zájem na dosažení cíle a svoji investici bude chtít a muset zhodnotit, tedy že bude osobně zainteresován a nedojde pouze k formálnímu spojení bez dostatečné aktivity mého partnera. Bezprostředně po zahájení insolvenčního řízení společnost BEE přihlásila do tohoto řízení smyšlené pohledávky za mojí osobou v rozsahu mnoha desítek milionů Kč, přičemž postup společnosti BEE ve vzájemné kooperaci s Krúpa potvrdil JP ( Příloha č. 65). Od tohoto okamžiku jsem tak proti sobě měl nejen oba manžele, ale též svého obchodního patrnera, který s nimi kooperoval, a to přesto, že i k dnešnímu dni je v platnosti smlouva o postoupení pohledávky mezi mnou a společností Arca Investments, a.s.!!

Uvedeným jsem se dostal do situace, kdy jsem byl zasažen účinky insolvenčního řízení, informace o tomto řízení byla veřejně dostupná v insolvenčním rejstříku, společnost Arca Investments, a.s. i nadále odmítala poskytnout na splnění vkladové povinnosti finanční prostředky a v této situaci jsem nebyl schopen získat externí financování. Vkladovou povinnost jsem proto ve stanovené lhůtě nesplnil, a to po zralé úvaze a zvážení všech možných důsledků.

Jak se ale ukázalo, vkladová povinnost všech společníků, tedy včetně mé, jakož i usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, byly zrušeny ex lege, neboť návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku byl ze strany společnosti BEE podán opožděně . Zde opětovně vstupuje do hry Mgr. RB, prostřednictvím kterého mělo k zápisu do OR dojít. Jak jsem zjistil nahlédnutím do rejstříkového spisu společnosti BEE, k zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti BEE došlo dne 23. 10. 2015 na základě stejnopisu notářského zápisu z téhož dne, a to ačkoliv podle § 218 odst. 1 písm. a) ZOK, není-li podán návrh na zápis do OR do dvou měsíců od přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu, pak toto usnesení, jakož i vkladová povinnost, zanikají. Počítáme-li správně, ze strany Mgr. RB došlo k provedení zápisu přesně 2 měsíce a dva dny po konání valné hromady, tedy opožděně ( Příloha č. 75).

V souvislosti s touto valnou hromadou jsem proto byl nucen podat nejen žalobu na určení neplatnosti přijatých usnesení, ale též návrh na obnovu původního zápisu v obchodním rejstříku.


ad. C.

Konečně pak pozvánkou ze dne 30. 11. 2015 ( Příloha č. 76) byla jednateli společnosti BEE svolána na den 7. 12. 2015 valná hromada navazující na předchozí valnou hromadu, jejímž předmětem bylo rozhodnutí o mém vyloučení ze společnosti BEE pro údajné nesplnění vkladové povinnosti . Jde o završení celého protiprávního postupu obou manželů proti mé osobě a o projev vděčnosti za to, že jsem pro jejich společnost zajistil více jak 500 tis OPM. Ano, touto valnou hromadou jsem byl manželi formálně vyloučen ze společnosti BEE (však zcela neplatně, což je předmětem soudního řízení) a dle jejich přesvědčení zbaven podílu ve společnosti BEE. I o této valné hromadě pořídil notářský zápis Mgr. RB NZ 1319/2015, N 1243/2015 ( Příloha č. 77) a i tuto skutečnost zapsal přímým zápisem dne 15. 12. 2015 do obchodního rejstříku.

Tím skončil rok 2015, ve kterém společnost BEE na základě plateb od klientů, které jsem jí svojí činností zajistil, vykázala čistý zisk ve výši cca 600.000.000,- Kč.

Celý příběh však pokračoval i v roce 2016, a to pro mě zcela šokujícím krokem společnosti BEE ve spolupráci s Mgr. RB v podobě konání valné hromady společnosti BEE dne 27. 6. 2016 . To ale trochu předbíhám, neboť do té doby došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu podaného společností Arca Capital Bohemia, a.s. ( Příloha č. 78), následně však došlo ke zrušení tohoto rozhodnutí usnesením Vrchního soudu v Praze ( Příloha č. 79) a věc se vrátila zpět k soudu I. stupně k dalšímu řízení, které probíhá. Důvodem pro zrušení rozhodnutí pak bylo, že Vrchní soud v Praze se bez zkoumání bližších podrobností ztotožnil s existencí splatné pohledávky společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. vyplývající formálně ze smlouvy o zápůjčce ( Příloha č. 32). S uvedeným závěrem kategoricky nesouhlasím, nicméně mi nezbývá, než jej pro účely insolvenčního řízení respektovat do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o dovolání, avšak jsem přesvědčen o tom, že bude-li tato pohledávka zkoumána v civilním řízení dle procesních pravidel standardních pro obchodní spory, a budu moci veškerá svá tvrzení dokázat, když insolvenční řízení k řešení obchodních sporů není určeno a ani jeho pravidla k tomu nejsou nastavena, bude zjištěno, že její splatnost doposud nenastala a že se jedná o finanční prostředky vložené do spolupráce ohledně podílu ve společnosti BEE s jasnou dohodou na vypořádání po dosažení cíle. Za současné situace mi však nezbývá, než tuto situaci přijmout a bránit se řádně v insolvenčním řízení.

Teď již ale k valné hromadě konané dne 27. 6. 2016, jejímž předmětem bylo rozhodnutí o rozdělení uvolněného podílu vzniklého mým údajným vyloučením a o jeho přechodu na ostatní společníky v poměru velikostí jejich podílů. V této souvislosti je třeba připomenout Přílohu č. 35 tohoto podání, a sice pravomocné a vykonatelné předběžné opatření Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2014, na jehož základě má společnost BEE povinnost umožnit mi výkon práv společníka v rozsahu účasti a hlasování na valných hromadách společnosti BEE, které je zcela nepochybně nedotčeno případným rozhodnutím valné hromady společnosti BEE o mém vyloučení, jakož i jakýmikoliv jinými skutečnostmi než těmi, k nimž došlo v řízení, v němž bylo pravomocné předběžné opatření vydáno , což je zřejmé každé osobě s alespoň elementární znalostí práva, nikoliv však Mgr. RB, notáři. Společnost BEE je tak povinna uvedené předběžné opatření respektovat až do pravomocného skončení řízení o určení mé osoby společníkem společnosti BEE. Jak se však ukázalo, ze strany společnosti BEE za účasti Mgr. RB, jako osoby, která má být garantem zákonnosti jím osvědčovaných právních jednání, je uvedené předběžné opatření zcela ignorováno a považováno zřejmě pouze za cár papíru, neboť společnost BEE se ani neobtěžovala mi zaslat pozvánku na tuto valnou hromadu a umožnit mi účast, přičemž Mgr. RB, ačkoliv do svého notářského zápisu pořízeného o průběhu této valné hromady sám uvedl, že předběžné opatření i nadále existuje, nepovažoval za vadu a rozpor se zákonem, že mi pozvánka zaslána nebyla, a opatřil notářský zápis ( Příloha č. 80) prohlášením, že se konala plně v souladu s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti BEE . Jakkoliv jsem se domníval, že mě v této kauze již nemůže nic překvapit, opak byl pravdou, neboť takové chování notáře jsem skutečně nečekal. A to bohužel není vše, neboť já jsem se na Mgr. RB obrátil dne 1. 11. 2016 s žádostí o vysvětlení jeho postupu ( Příloha č. 81), přičemž co jsem se dočetl v jeho reakci ze dne 7. 11. 2016 ( Příloha č. 82), mě naprosto šokovalo. Ve stručnosti lze vyjádření Mgr. B shrnout tak, že jej vydané předběžné opatření soudu vůbec nezajímá.


Byl jsem proto nucen obrátit se na Notářskou komoru ČR se stížností ( Příloha č. 83 ), neboť jsem přesvědčen, že ani v České republice, kde je bohužel občas možné téměř cokoliv, takové jednání notáře není možné. K této valné hromadě pak ještě poslední poznámka. Předpokladem jejího konání je vyplacení vypořádacího podílu mé osobě, k čemuž do dnešního dne nedošlo , a to ačkoliv k tomuto vyplacení byla společnost BEE, pokud je skutečně přesvědčena o mém vyloučení, povinna nejpozději do 7. 4. 2016. Nevyplacením vypořádacího podílu nabývám dojmu, že samotná společnost BEE o správnosti svých kroků přesvědčená není.

V reakci na zcela zjevné a úmyslné porušování předběžného opatření nejen ze strany společnosti BEE, ale především ze strany výše uvedeného notáře, kdy navíc tento notář na mé dotazy argumentoval tím, že při konání valné hromady společnosti BEE konané dne 27. 6. 2016 vycházel z aktuálního zápisu skutečností v obchodním rejstříku, se podařilo dosáhnout zápisu poznámky v obchodním rejstříku společnosti BEE tak, aby k obdobné situaci již do budoucna nemohlo dojít, když tímto jsou zcela nezpochybnitelně třetí osoby informovány o existenci pravomocného předběžného opatření, na jehož základě je společnost BEE povinna umožnit mé osobě účast a hlasování na valných hromadách. Valné hromady společnosti BEE by se tak již neměly konat bez mé účasti, ale v tomto případě člověk nikdy neví, co společnost BEE ve spolupráci se svými právními zástupci, notáři a spolupracujícími osobami vymyslí.

Pozitivní a velmi podstatnou skutečností roku 2016 z pohledu mého boje za spravedlnost, a zde se vracíme zpět na začátek roku 2015 do společností BEE zahájeného řízení o údajném nesplnění podmínky dodání sjednaného počtu OPM, jako podmínky nutné pro nárok na mimořádnou odměnu a současně též pro nárok na 10 % BEE, je rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2016, č.j. 90 Co 318/2015-361 ( Příloha č. 84), jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ( Příloha č. 58), čímž bylo postaveno pravomocně najisto, že jsem podmínky stanovené k nabytí 10% podílu ve společnosti BEE splnil! Vzhledem ke skutečnosti, že celý spor je pouze o tom, zda jsem splnil podmínky pro nabytí 10 % podílu a zda tedy HP vznikla povinnost na mě 10 % podíl převést, si na tomto místě dovolím bez dalších komentářů citaci dvou odstavců tohoto rozhodnutí:

str. 11 druhý odstavec poslední věta: „Skutečnost, že žalovaný žalobci dodal dohodnutý počet smluv, vyplývá i ze zprávy operátora trhu OTE a.s., který v období od 1. 4. 2012 do 8. 6. 2015 na žalobce přeregistroval z žalovaným dodaných OPM celkem 130.043 OPM, z čehož nelze než vyvodit, že nejméně uzavření stejného počtu smluv na dodávku elektřiny či plynu žalovaný pro žalobce zprostředkoval.“

str. 11 třetí odstavec poslední věta: „Žalobce tak nemá právo na vrácení poměrné části mimořádné odměny, a to jednak proto, že nedodržel postup dohodnutý mezi účastníky pro skončení třetí etapy a dále i z toho důvodu, že bylo prokázáno, že žalovaný svůj závazek dodat sjednaný počet OPM splnil, proto mu vznikl nárok na vyplacení mimořádné odměny ve výši 150.000.000,- Kč.“

Počátek roku 2017 byl pro moji osobu velmi významný, neboť hned v lednu bylo nařízeno jednání ve věci insolvenčního řízení, jež zahájil Krúpa ve spolupráci s BEE proti mé osobě za účelem vyvíjení tlaku tak, abych přistoupil na mimosoudní vyřešení sporů týkajících se mého podílu ve společnosti BEE (viz výše). Byl jsem tedy nucen bránit se zcela nedůvodnému a šikanóznímu ataku Krúpy a společnosti BEE. Ačkoliv jsem insolvenčnímu soudu předložil znalecký posudek na ocenění projektů realizovaných skupinou EMTC a byl jsem si jistý tím, že můj majetek násobně překračuje výši pohledávek, které se pro účely insolvenčního řízení považují za osvědčené (resp. které za osvědčené označil na předchozím jednání soud), a ačkoliv bylo více než jasné, že se v insolvenčním stavu nenacházím, rozhodl jsem se, že ani Krúpa a ani společnosti BEE nedám žádnou byť minimální záminku k dalšímu pokračování v řízení tak, aby bylo zřejmé, že neexistuje základní předpoklad úpadku v podobě mnohosti věřitelů.


Proto jsem přistoupil k poukázání částky ve výši 9.604.140,91 Kč na účet společnosti BEE za účelem úplné úhrady pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení jako P4 s tím, že k uvedenému kroku jsem přistoupil prostřednictvím další z mých společností, společnosti COVERAGE s.r.o. ( Příloha č. 85). Důvodem, proč jsem uvedenou částku neuhradil sám, ale za využití uvedené společnosti, je, abych měl jistotu, že směnka, která byla právním důvodem pohledávky společnosti BEE, se nebude volně pohybovat po světě, ale aby společnost BEE měla ve smyslu ustanovení § 1936 odst. 2 občanského zákoníku povinnost tuto postoupit společnosti COVERAGE s.r.o., čímž by se dostala do mé dispozice.

Na jednání však soud konstatoval, že i nadále považuje za osvědčené dvě pohledávky, a sice pohledávku insolvenčního věřitele a pohledávku společnosti BEE či společnosti COVERAGE s.r.o. (tedy tu pohledávku, kterou jsem v plném rozsahu prostřednictvím společnosti COVERAGE s.r.o. uhradil s výjimkou nákladů nalézacího řízení, které však v době jednání nebyly splatné) ( Příloha č. 86). Zároveň mi bylo uloženo, abych soudu předložil znalecký posudek na ocenění akcií společnosti EMTC za účelem prokázání likvidity mého majetku.

Krúpa však bezprostředně poté, co na výše uvedeném jednání konaném dne 13. 1. 2017 zjistil, že podmínka mnohosti věřitelů jako základní podmínka mého úpadku není naplněna (byť si soud v této otázce ponechal zadní vrátka), resp. že pohledávka společnosti BEE byla v plném rozsahu uhrazena a touto pohledávkou bude dříve či později disponovat společnost COVERAGE s.r.o., kterou ovládám, tzn. tuto pohledávku nadále nebude moci ve spolupráci s BEE využívat k dalšímu vedení insolvenčního řízení, nelenil a postoupil na svoji spřízněnou společnost Vexelberg s.r.o. údajnou smluvní pokutu vyplývající z pohledávky, na jejímž základě Krúpa insolvenční řízení zahájil ( Příloha č. 87). Důvod je samozřejmě prostý, a sice snaha o fiktivní vytvoření mnohosti věřitelů mé osoby a v případě, že by toto řízení nakonec pro Krúpu nedopadlo dobře, snaha o umělé vytvoření dalšího subjektu, jehož prostřednictvím by mohl případně podat další insolvenční návrh na moji osobu . Proti uvedené postoupené pohledávce jsem podal okamžité námitky ( Příloha č. 88).

Současně pak Krúpa, vědom si skutečnosti, že zjevně osvědčím výši svého majetku v takovém rozsahu, že bude jasné, že veškeré osvědčené pohledávky budou moci být z tohoto majetku uhrazeny v případě, že by byly exekuovány po řádném civilním procesu, přišel s dalším plánem, jak se pokusit výši majetku negovat a především, jak způsobit mé osobě další škodu. Tímto plánem mělo být podání dalšího účelového a šikanózního insolvenčního řízení, tentokrát proti společnosti EMTC (viz dále) . Krúpa prostřednictvím další své společnosti Arca Services, a.s. proto účelově nabyl údajnou pohledávku společnosti Servodata a.s. ( Příloha č. 89), kterou obratem rozdělil na dvě části a jednu z těchto částí obratem postoupil na další subjekt ( Příloha č. 90). Tímto subjektem je stejně jako v případě popsaném výše společnost Vexelberg s.r.o. a důvod je opět prostý, účelové umělé vytvoření dvou věřitelů tak, aby mohl být insolvenční návrh podán. Proti oběma oznámením o postoupení pohledávky společnost EMTC podala námitky ( Příloha č. 91 a 92) a upozornila Krúpu na skutečnost, že jím nabytá pohledávka je pohledávkou neexistentní.

Insolvenčnímu soudu jsem ve stanovené lhůtě:


Zároveň z důvodu, aby bylo postaveno zcela najisto, že z mé strany skutečně došlo k úhradě celé pohledávky společnosti BEE, a také aby byl odstraněn stav, kdy nebyly uhrazeny doposud nesplatné náklady řízení, kontaktoval jsem společnost BEE prostřednictvím svého právního zástupce s žádostí o potvrzení, zda platbu společnosti COVERAGE s.r.o. společnost BEE eviduje, zda tuto platbu považuje za úplnou úhradu své pohledávky P4 a zároveň pak také s žádostí o sdělení čísla účtu, na které mají být uhrazeny náklady nalézacího řízení ohledně této pohledávky , v němž jsem se z důvodu provedené úhrady rozhodl nepokračovat. Za tímto účelem můj právní zástupce zaslal dne 23. 3. 2017 email právnímu zástupci společnosti BEE ( Příloha č. 94), který zůstal zcela bez reakce , dále dne 29. 3. 2017 ( Příloha č. 95), který zůstal taktéž zcela bez reakce. Jinými slovy, společnost BEE mi cíleně odmítala nejen potvrdit, zda přijala finanční prostředky od společnosti COVERAGE s.r.o. a zda považuje svoji pohledávku za uhrazenou, ale dokonce mi odmítala sdělit číslo účtu, na které jsem měl uhradit náklady nalézacího řízení s touto pohledávkou spojené. V tomto okamžiku se tak naplno projevilo spojení Krúpy a společnosti BEE, neboť cílem společnosti BEE bylo vzbudit pochybnost o úhradě výše uvedené pohledávky a uměle tak vytvářet dojem, že k její úhradě nedošlo, tato pohledávka trvá a osvědčuje mnohost věřitelů v insolvenčním řízení , neboť na den 31. 3. 2017 bylo nařízeno jednání. Toto jednání však bylo zrušeno, s čímž jsem nesouhlasil, ale nebylo možné s tím cokoliv udělat.

Právního zástupce společnosti BEE jsem proto kontaktoval dotřetice emailem svého právního zástupce ze dne 5. 4. 2017 s žádostí o sdělení čísla účtu a žádostí o potvrzení úhrady výše uvedené pohledávky ( Příloha č. 96). Opět se mi, resp. mému právnímu zástupci, nedostalo žádné reakce . Přistoupil jsem proto k urgenci těchto informací prostřednictvím svého písemného dopisu adresovaného jak společnosti BEE, tak jejímu právnímu zástupci ze dne 13. 4. 2017 ( Příloha č. 97). Žádné reakce jsem se však nedočkal ani v tomto případě . Společnost BEE tedy na jedné straně tvrdí, že má za mojí osobou splatnou pohledávku a domáhá se její úhrady jak v civilním řízení, tak prostřednictvím přihlášky v insolvenčním řízení, na druhé straně však v okamžiku, kdy má plnění na pohledávku přijmout, cíleně nereaguje, a to ani prostřednictvím svého právního zástupce, což je v daném případě výrazně za hranou profesní etiky advokáta, a odmítá mi poskytnout sebemenší součinnost k úhradě pohledávky a s ní spojených nákladů řízení. Přistoupil jsem proto k úhradě nákladů řízení na účet právního zástupce společnosti BEE zveřejněný v rejstříku ARES pro účely evidence plateb DPH ( Příloha č. 98).

Dne 23. 5. 2017 se pak v mé insolvenční věci konalo jednání, na kterém byl insolvenční návrh již podruhé zamítnut ( Příloha č. 99).

Důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu bylo:


přičemž v odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že:

Výše uvedeným jsem po téměř dvou letech odrazil útok svého stále ještě obchodního partnera jednajícího v úzké spolupráci se společností BEE. Vraťme se ale trochu zpět, neboť Krúpa poté, co jsem v rámci svého insolvenčního řízení předložil jasné důkazy, že:

zjistil, že tento jeho útok nebude úspěšný, upřel svoji pozornost ke společnosti EMTC a dne 10. 4. 2017 na tuto společnost podal prostřednictvím společnosti Arca Services a.s. insolvenční návrh ( Příloha č. 101). Tento insolvenční návrh však podal pouze s cílem působit mě a společnosti EMTC škodu, paralyzovat společnost EMTC v její činnosti a především v činnosti jejích dceřiných společností, které realizují projekty, jejichž hodnota dosahuje stovek milionů Kč, přičemž tak učinil s jasným vědomím, že jeho pohledávka je pohledávkou neexistentní . K velkému překvapení jsou údajnými věřiteli společnosti EMTC opět Krúpa, společnost BEE a společnost Vexelberg s.r.o., tedy totéž trio, které se nejprve pokusilo dosáhnout svého cíle prostřednictvím insolvenčního řízení proti mé osobě. Tento insolvenční návrh je šikanózní, účelově vykonstruovaný a podaný pouze s úmyslem působit škodu. Jde tak o druhou fázi ataku Krúpy ve zjevné spolupráci s BEE, která mě má opět donutit prodat svůj 10 % podíl ve společnosti BEE výrazně pod jeho reálnou cenou . Na základě tohoto dalšího úmyslně poškozujícího kroku Krúpy svými dopisy z 21. 4. 2017 informovala společnost EMTC prostřednictvím svého právního zástupce blízké spolupracovníky Krúpy, kteří jsou spoluodpovědní za jednání Krúpy, o krocích Krúpy a škodách, které společnosti EMTC těmito kroky vznikají a které je připravena vymáhat ( Příloha č. 102). Reakce Krúpy na sebe nenechala dlouho čekat ( Příloha č. 103) a jasně vypovídá o způsobu jednání Krúpy. Tuto však ponechám nadále bez komentáře, neboť je vševypovídající a každý ať si udělá obrázek sám. Jednání o insolvenčním návrhu proti společnosti EMTC je nařízeno na den 20. 7. 2017 a věřím, že se pravda opět ukáže.


Rok 2017 je však významný též z pohledu samotného 10 % podílu ve společnosti BEE, nikoliv jen cílenými útoky v podobě výše popsaných insolvenčních řízení. Městský soud v Praze totiž téměř po 3 letech začal meritorně řešit jednu z otázek podílu se týkajících, a to v řízení, ve kterém JP tvrdí, že neudělil souhlas své manželce s uzavřením smlouvy o převodu 10 % podílu na moji osobu. Po několika soudních jednáních jsem se ze strany Městského soudu v Praze dověděl, že

JP svůj souhlas s převodem 10 % podílu na moji osobu neudělil a HP tak má být 10 % společníkem společnosti BEE . Toto rozhodnutí je prvoinstanční, teda ne pravomocné, a ani nebylo doposud v písemné podobě doručeno a v nejbližší době toto písemné vyhotovení očekávám. V každém případě mě však toto rozhodnutí nepřekvapilo, neboť bylo vydáno soudkyní, u níž jsem již v minulosti namítl podjatost, která však byla zamítnuta. Věřím, že Vrchní soud v Praze, který bude rozhodovat o mém odvolání proti tomuto rozsudku zachová zdravý rozum a prohlédne zjevnou účelovost jednání JP.

Zahájením tohoto řízení dává JP, resp. veškeré s ním spojené osoby, jasně najevo, jak daleko je možné zajít, když v tomto řízení JP žaluje dokonce svoji vlastní manželku , tedy HP. Obrázek ať si udělá každý sám.

Zcela zásadním úspěchem z toho pohledu, abych se mohl účinně domoci svého 10 % podílu ve společnosti BEE, je vydání předběžného opatření přímo Vrchním soudem v Praze, který na základě mého odvolání podaného proti rozhodnutí Městského soudu v Praze (rozhodnutí o zamítnutí návrhu na předběžné opatření vydala táž soudkyně, jako v předchozích odstavcích uvedený rozsudek založený na údajné neexistenci souhlasu JP s převodem podílu) sám usnesením ze dne 5. 6. 2017, č.j. 14 Cmo 5/2017-304 ( Příloha č. 104), zakázal společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o. a společnosti BOHEMIA ENERGY Holding B.V. jakékoliv dispozice s jejich obchodními podíly v rozsahu, v jakém je nabyli protiprávním jednáním na můj úkor. Tímto rozhodnutím je tak zajištěno, že manželé HP a JP až do pravomocného skončení řízení o určení, že jsem 10 % společníkem společnosti BEE, nemohou provést kroky ohledně mého podílu, kterými by zmařily uplatňování mého práva k 10 % podílu ve společnosti BEE.

Informace o předběžném opatření byla na základě mého návrhu zapsána do obchodního rejstříku společnosti BEE ( Příloha č. 105). Můj návrh na zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku byl na základě předchozí zkušenosti motivován tím, aby veškeré třetí osoby (a to včetně notářů, kteří společnosti BEE poskytují notářské služby) byly s jeho existencí prokazatelně seznámeni a nemohly být společností BEE či osobami jí ovládajícími uváděni v omyl v tom směru, že v současné době zapsaní společníci disponují 100 % podílem ve společnosti BEE. Dovoluji si zde opět citovat některé pasáže z odůvodnění tohoto předběžného opatření, které jsou nejen z pohledu jeho nařízení, ale z pohledu komplexního náhledu Vrchního soudu v Praze na celou kauzu, velmi podstatné:

Poslední aktualitou první poloviny roku 2017 je velmi významné a stručné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 6. 2017, č.j. 23 Cdo 4995/2016-390 ( Příloha č. 106), jímž bylo rozhodnuto o dovolání, které společnost BEE podala proti rozsudku Městského soudu v Praze ( Příloha č. 84), jímž bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že jsem splnil podmínky pro nabytí 10 % podílu ve společnosti BEE (viz výše). Nejvyšší soud ČR dovolání společnosti BEE odmítl jako nepřípustné, čímž i nejvyšší stupeň soudní soustavy potvrdil správnost rozhodnutí explicitně uvádějícího, že ke splnění podmínek došlo. Tím je definitivně, bez možnosti jakýchkoliv opravných prostředků, rozhodnuta otázka splnění podmínek pro nabytí mého 10 % podílu ve společnosti BEE. Toto rozhodnutí je zcela jistě potěšující, ale z mé strany očekávané, neboť splněním podmínek jsem si byl od počátku vzniku sporů jistý, když jsem měl vše pečlivě zdokumentováno.


Jak jsem se dověděl zcela náhodně při nahlédnutí do rejstříkového spisu společnosti BEE, společnost BEE a osoby jí ovládající ve svých protiprávních krocích pokračují, přičemž opětovně neváhali porušit pravomocné a vykonatelné předběžné opatření ( Příloha č. 54 ). Společnost BEE totiž dne 18. 5. 2017 podala u rejstříkového soudu návrh na zápis změn, jímž se pokoušela zapsat do obchodního rejstříku novou výši základního kapitálu společnosti a novou výši vkladů v současné době v rejstříku zapsaných společníků. Podkladem pro tento návrh bylo rozhodnutí společnosti BEE přijaté mimo valnou hromadu dne 18. 4. 2017 (mimo valnou hromadu bylo toto rozhodnutí přijímáno zřejmě z důvodu, že žádný notář již nebyl ochoten osvědčit konání valné hromady bez mé účasti notářským zápisem, a zřejmě též z důvodu, že se společnost BEE domnívala, že tímto postupem obejde a neporuší již nařízené předběžné opatření) ( Příloha č. 107 ), jímž bylo rozhodnuto o dalším zvýšení základního kapitálu společnosti BEE o částku 136.161.000,- Kč, přičemž na tomto zvýšení se měla na základě údajně uzavřené dohody ze dne 20. 4. 2017 ( Příloha č. 108 ) podílet společnost MR COMMUNICATIONS, s.r.o. částkou ve výši 1.636.138,- Kč a společnost Bohemia Energy Holding B.V. částkou ve výši 134.524.862,- Kč, čímž by se stala společníkem s podílem ve výši 70 %. Jedná se tak o opakovanou snahu společnosti BEE a jí ovládajících osob o odklon převážné části podílu společnosti BEE na zahraniční subjekt a tím tedy i o odliv finančních prostředků nakumulovaných ve společnosti BEE v podobě nerozděleného zisku za předchozí roky mimo území ČR. Městský soud v Praze však zápis uvedených změn nepřipustil, když z důvodu existence předběžného opatření zajišťujícího mi účast a hlasování na valných hromadách společnosti BEE návrh společnosti BEE zamítl ( Příloha č. 109 ). Z důvodu porušení předběžného opatření a nezákonnosti postupu společnosti BEE a jí ovládajících osob jsem proto napadl uvedené rozhodnutí přijaté mimo valnou hromadu žalobou, s níž jsem spojil návrh na nařízení předběžného opatření. Městský soud v Praze na základě tohoto mého návrhu vydal dne 7. 9. 2017 usnesení, č.j. 74 Cm 49/2017-25 ( Příloha č. 110 ), jímž mému návrhu v plném rozsahu vyhověl a uložil společnosti BEE povinnost:

přičemž uvedené usnesení je vykonatelné . Tímto předběžným opatřením je tak zajištěno, že finanční prostředky společnosti BEE nemohou být odkláněny mimo společnost na zahraničního společníka, který by formou zvyšování základního kapitálu zároveň navyšoval svoji účast ve společnosti BEE.

K odvolání společnosti BEE proti nařízenému předběžnému opatření Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 30. 10. 2017, č.j. 7 Cmo 377/2017-62, předběžné opatření zrušil, resp. můj návrh zamítl s odůvodněním, že nařízené předběžné opatření nesouvisí s předmětem řízení ve věci samé a dále že uloženou povinnost nelze uložit společnosti BEE, ale pouze jejím společníkům (Příloha č. 111).

Dne 18. 12. 2017 jsem se pak náhodným nahlédnutím do sbírky listin obchodního rejstříku společnosti BEE dověděl, že společnost BEE měla opětovně přijmout rozhodnutí formou rozhodování mimo valnou hromadu bez mého vědomí či účasti dne 30. 6. 2017 (Příloha č. 112). Z pouhého porovnání obou dat, tj. data, kdy mělo být rozhodnutí přijato, a data, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno rejstříkovému soudu ke zveřejnění (14. 12. 2017), je jasné, že jednatelé společnosti BEE opětovně porušují svoje povinnosti zveřejňovat relevantní dokumenty týkající se společnosti BEE nejpozději do 15 dnů. Zároveň je pak ze samotného dokumentu zřejmé, že společnost BEE před mojí osobou účelově zatajuje další obsah rozhodnutí mimo valnou hromadu, neboť třetí přijaté usnesení je zcela začerněno, abych se nedověděl více, než je nezbytně nutné.

Na základě těchto výše popsaných kroků společnosti BEE uskutečněných v průběhu roku 2017 bylo zřejmé, že společnost BEE bude ve svém jednání i nadále pokračovat a že je nezbytné pokusit se tyto kroky eliminovat. Proto jsem u Městského soudu v Praze do řízení sp.zn.: 73 Cm 214/2014, v němž se JP domáhá určení HP společníkem z důvodu nesouhlasu manžela, podal návrh na nařízení předběžného opatření. Tento návrh byl obdobou návrhu na nařízení předběžného opatření, na jehož základě bylo vydáno předběžné opatření v řízení pod sp.zn.: 74 Cm 49/2017 (Příloha č. 110), pouze vyhověl požadavkům zrušovacího rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Městský soud v Praze k tomuto v pořadí druhému návrhu rozhodl svým usnesením ze dne 6. 2. 2018, sp.zn.: 73 Cm 214/2014 (Příloha č. 113), jímž nařídil předběžné opatření takto:

přičemž uvedené usnesení je vykonatelné. Tímto předběžným opatřením je tak zajištěno, že společnost BEE nemůže rozdělovat svůj zisk, čímž je zajištěno, že ve společnosti BEE nedojde k odklonu finančních prostředků.

Doposud posledním a z mého pohledu zcela zásadním úspěchem ve vztahu ke společnosti BEE je vydání dalšího předběžného opatření přímo ze strany Vrchního soudu v Praze, a to usnesením ze dne 26. 3. 2018, č.j. 14 Cmo 426/2017-363 (Příloha č. 114). K podání návrhu na nařízení předběžného opatření mě vedla především jedna podstatná skutečnost, a sice, že společnost BEE jednající prostřednictvím HP a JP založila dne 24. 4. 2017 dceřinou akciovou společnost BOHEMIA ENERGY Group a.s., IČ: 06180353, se sídlem: Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „BEG“). V založení BEG jsem spatřoval riziko pro mé postavení ve společnosti BEE, resp. pro majetkové vyjádření mého podílu, neboť toto založení otevřelo široké možnosti, jak ze společnosti BEE odčerpat veškerá aktiva včetně klientské báze do BEG, aniž by došlo ke ztrátě názvu Bohemia Energy, pod nímž je skupina na trhu obecně známa a vnímána. Zároveň jsem zjistil z obchodního rejstříku, že BEG byla založena s předmětem podnikání v rozsahu živnosti volné, avšak BEG požádala Energetický regulační úřad o udělení licence pro obchod s elektřinou i plynem a od 12. 6. 2017 je držitelem licence pro obchod s elektřinou č. 141734532 a držitelem licence pro obchod s plynem č. 241734533. V současné době (v době podání návrhu na nařízení předběžného opatření tomu tak nebylo) jsou tyto předměty podnikání již zapsány v obchodním rejstříku BEG (Příloha č. 115). Uvedené kroky BEE a s ní porpojených osob tak byly zjevně přípravou k tomu, aby mohla být aktiva BEE odčerpávána postupně do BEG s tím, že BEE následně převede akcie BEG na třetí osobu, čímž se ze společnosti BEE stane „prázdná schránka“. Městský soud v Praze mému návrhu na nařízení předběžného opatření nevyhověl a svým usnesením ze dne 2. 10. 2017, č.j. 73 Cm 218/2014-346, uvedený návrh zamítl (Příloha č. 116). Na základě mnou podaného odvolání však Vrchní soud v Praze usnesení Městského soudu v Praze změnil a nařídil předběžné opatření, jímž:

přičemž uvedené předběžné opatření je vykonatelné a pravomocné, tzn. není proti němu přípustný opravný prostředek. Tímto předběžným opatřením se mi podařilo dosáhnout situace, že společnost BEE pod sankcí absolutní neplatnosti případně učiněných kroků, nemůže vyvádět svá aktiva na spřízněné osoby, nemůže již docházet k poskytování bezúročných půjček, jak je popsáno výše, BEG nemůže provádět konkurenční činnost k činnosti společnosti BEE a přebírat tak její zákazníky, v důsledku čehož je zajištěno, že můj podíl ve společnosti BEE nebude podobnými kroky znehodnocován a že společnost BEE zůstane tou silnou společností, kterou jsem pomohl vybudovat.

Rok 2018 se pak vyvíjí pozitivně také v oblasti neoprávněných útoků Krúpy a jím ovládaných společností na moji osobu, neboť Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 6. 4. 2018, č.j. 2 VSPH 1504/2017-A-187 (Příloha č. 117), potvrdil jako správné rozhodnutí Městského soudu v Praze, jímž byl insolvenční návrh na moji osobu zamítnut (Příloha č. 109). Oba soudy tak zcela jednoznačně a již pravomocně uzavřely, že insolvenční návrh nebyl důvodný a že jeho podání bylo zneužitím práva ze strany Krúpy a jím ovládané společnosti Arca Capital Bohemia, a.s.

Neúspěch Krúpy v insolvenčním řízení však zdaleka neznamenal konec. Již dne 9. 4. 2018, tedy pouhé 3 dny po vyhlášení potvrzujícího rozhodnutí Vrchním soudem v Praze, byla právní zástupkyní Krúpy a skupiny Arca založena nová společnost Services of Serbin s.r.o. se základním kapitálem 1,- Kč, jejímž jediným společníkem a zároveň jednatelem se stala třiadvacetiletá Kamila Serbinová (Příloha č. 118). Tato společnost bez jakékoliv historie, majetku a jakékoliv podnikatelské aktivity byla založena zjevně pouze za účelem podání nového insolvenčního návrhu na moji osobu tak, aby Krúpa eliminoval rizika spojená s dalším šikanózním insolvenčním návrhem. K podání insolvenčního návrhu (Příloha č. 119) touto společností pak došlo 25. 7. 2018, a to na základě údajné pohledávky ve výši 65.128,55 Kč nabyté jak jinak než od Krúpou ovládané Arca Capital Bohemia, a.s. prostřednictvím společnosti Vexelberg, s.r.o., a to aniž by mi nabytí této pohledávky bylo oznámenoa, aniž bych byl vyzván k jejímu dobrovolnému splnění či aniž by byl učiněn jakýkoliv jiný krok směřující k jejímu vymožení, přičemž smlouva o postoupení pohledávky byla zjevně uzavřena tentýž den, kdy byl insolvenční návrh podán (Příloha č. 120). Městský soud v Praze však na základě mého vyjádření k insolvenčnímu návrhu dospěl k závěru o propojenosti insolvenčního navrhovatele se společnostmi Krúpy a svým usnesením ze dne 23. 8. 2018, č.j. MSPH 79 INS 12307/2018-A-13, insolvenční návrh odmítl pro zjevnou bezdůvodnost (Příloha č. 121), přičemž sám poukázal na možnou trestněprávní rovinu jednání Krúpy a s ním propojených osob. Společnosti Services of Serbin samozřejmě nezbývalo nic jiného, než proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, což jsem očekával, co jsem však neočekával byly kroky Krúpy a osob s ním spojených učiněné v souvislosti s odmítnutím insolvenčního návrhu:

Jediným účelem uvedených kroků bylo, aby se do insolvenčního řízení proti mé osobě přihlásil alespoň jeden údajný věřitel mé osoby a aby všechny výše uvedené osoby alespoň částečně eliminovaly důsledky svých jednání, jež mají jednoznačně trestněprávní povahu. I tato snaha však nevyšla a Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 6. 11. 2018, č.j. 3 VSPH 1294/2018-A-24, potvrdil zamítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost a konstatoval, že došlo ke zjevnému zneužití insolvenčního řízení, které je využíváno k nátlaku na moji osobu (Příloha 125).

Ve vztahu ke společnosti BEE a sporům probíhajícím ohledně mého 10 % podílu nutno zmínit poměrně zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Usnesením ze dne 10. 10. 2018, č.j. 27 Cdo 1499/2017-120, totiž Nejvyšší soud na základě mnou podaného dovolání zrušil předcházející rozhodnutí soudů nižších stupňů v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady BEE konané dne 6. 3. 2014 (Příloha 126), tedy klíčové valné hromady, kdy si BEE připravila rozhodnutím o vyplacení zisku půdu pro můj vstup do společnosti a okamžité vytěsnění. Nejvyšší soud na rozdíl od Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze spatřil v konání této valné hromady pokus o vytěsnění mé osoby ze společnosti BEE jednáním v rozporu s dobrými mravy a zároveň mi přiřkl právo se této neplatnosti domáhat i v případě, že jsem v době jejího konání nebyl společníkem BEE. Po více jak čtyřech letech se tak celá věc vrací k první instanci se závazným názorem Nejvyššího soudu, čímž dostává celé řízení nový směr a ve svém konečném důsledku může znamenat prohlášení celé valné hromady za neplatné, povinnost HP vrátit vyplacených 159 milionů Kč zpět do BEE a zároveň neexistenci pohledávky (došlo-li k její úhradě, pak povinnost vrátit vyplacené prostředky) společnosti MR za BEE.

Veškeré výše uvedené skutečnosti opakovaně jasně dokazují, že společnost BEE a jí ovládající osoby, jakož i osoby poskytující společnosti BEE právní podporu, neváhají nadále činit kroky sledující stále stejný cíl v podobě poškození mých práv. Činí tak za opakovaného nerespektování soudních rozhodnutí a mně nezbývá, než mít oči otevřené a těmto krokům se i nadále všemi dostupnými prostředky bránit.


Již pátým rokem tedy svádím souboj o 10 % podíl ve společnosti BEE a protistrana si může být jistá, že ve svém úsilí nikdy nepolevím. A jelikož mám pravomocně přiznáno splnění mých podmínek pro nabytí 10 % podílu, jsem si jist, že celkově prohrát nemohu a vše je jen otázka času. Právě o to však protistraně jde, aby všemožnými intriky onen čas, do pravomocného rozsouzení celé věci, co možná nejvíce natahovala. Neváhá na tyto obrovské právní výdaje používat kapitál společnosti BEE, ano tím pádem i mé společnosti, v tom je celý případ poněkud absurdní.


III.

Shrnutí

Skutečnosti uvedené v předchozím článku jsou uvedeny poměrně rozsáhle, nicméně jsem se snažil o jejich co neucelenější vyjádření tak, aby bylo možné si udělat obrázek o charakteru a způsobu jednání JP a HP, jakož i Krúpy. Musím tedy shrnout, že za to, že jsem pro společnost BEE a tedy pro oba manžele zprostředkoval více jak 500.000 OPM, a tím svojí činností zásadním způsobem přispěl ke vzrůstu společnosti BEE z naprostého průměru až podprůměru na vrchol energetického trhu v České republice, že v důsledku mé činnosti za téměř pět let spolupráce dosáhla společnost BEE kumulativního čistého zisku převyšujícího 1,5 miliardy Kč a obratu téměř 10 miliard Kč, se mi od manželů dostalo následujících odměn:


IV.

Závěr

Na základě všech skutečností uvedených v předchozím článku jsem přesvědčen o tom, že jsem se nikdy nedopustil ani vůči společnosti BEE, ani vůči HP či JP jakéhokoliv protiprávního jednání. Jsou to pouze a právě oba manželé, v průběhu času za výrazného přispění Krúpy, kteří účelově a lstivě využili mých schopností, které vedly k vybudování společnosti, jež je největším alternativním dodavatelem energií v České republice generujícím miliardové obraty a stamilionové zisky. Naopak mám za to, že ze strany obou manželů je dlouhodobě, cíleně, protiprávně, nemravně a účelově uskutečňován podvodný plán, jehož cílem je zbavení se nepohodlného společníka s co nejmenšími ztrátami, a to přesto, že je zcela nepochybné, že pokud by naše spolupráce trvala, aniž by došlo k událostem za posledních 36 měsíců, byla by v důsledku mé činnosti zákaznická základna společnosti BEE mnohem větší, obrat společnosti BEE vyšší stejně tak jako dosahovaný zisk. Naopak od okamžiku, kdy spolupráce mezi mnou a společností BEE, resp. JP, přestala z důvodu na straně obou manželů fungovat, dochází k soustavnému poklesu OPM na straně společnosti BEE, a tedy i k poklesu ekonomickému (nepočítám-li akvizice menších konkurentů na trhu, což však je daleko dražší a především omezené trhem, který je z tohoto pohledu již téměř vyčerpán). Cítím se být postupem obou manželů výrazně poškozen a podveden a naopak já považuji jejich jednání za šikanózní vůči mé osobě, která se vždy pouze snažila spoluvybudovat podnik, který bude fungovat na vysoké úrovni, což se také podařilo. Musím proto konstatovat, že v žádném případě bezdůvodně nezahajuji jakákoliv soudní řízení proti společnosti BEE či oběma manželům, mé kroky jsou pouze reakcí na jejich zjevně protiprávní, podvodné a poškozující jednání a tedy pouze obranou mých práv jako společníka společnosti BEE.

S ohledem na skutečnost, že JP nechal celou záležitost zajít až do této fáze, píše v tisku, že jsem neměl nikdy právo na 10 procent, že svůj přínos pro BEE přeceňuji ( Příloha č. 127), a myslí si, že mu jeho jednání jen tak projde bez jakýchkoliv následků, aniž by domýšlel, jak negativní vliv má tato situace především na společnost BEE, prohlašuji, že mám v úmyslu důsledně uplatňovat svá práva a domáhat se veškerých svých nároků v plné výši.


Tomáš Bárta


Seznam příloh


 1. Smlouva o zprostředkování – d2d s.r.o. vs BEE včetně jejích dodatků a potvrzení o splnění
 2. Graf nárůstu OPM, obratu a zisku v důsledku činnosti pana Tomáše Bárty
 3. Smlouva o zprostředkování – BEE vs EMTC
 4. Smlouva o zprostředkování – BEE vs d2d s.r.o.
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs EMTC
 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs d2d s.r.o.
 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs EMTC
 8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zprostředkování - BEE vs d2d s.r.o.
 9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu části obchodního podílu – HP vs Tomáš Bárta
 10. Smlouva o převodu obchodního podílu – HP vs JP
 11. Notářský zápis ze dne 27. 4. 2012
 12. Potvrzení BEE ze dne 18. 7. 2012
 13. Potvrzení BEE ze dne 30. 10. 2012
 14. Potvrzení BEE ze dne 9. 4. 2013
 15. Dopis ze dne 26. 9. 2013
 16. Emailová komunikace mezi Tomášem Bártou a HP
 17. Emailová zpráva HP ze dne 16. 10. 2013
 18. Dopis HP ze dne 16. 10. 2013
 19. Dopis ze dne 24. 10. 2013
 20. Email obchodního ředitele BEE
 21. Dopis HP ze dne 5. 11. 2013
 22. Dopis ze dne 6. 12. 2013 včetně jeho přílohy
 23. Dopis HP ze dne 19. 12. 2013
 24. Smlouva o postoupení pohledávky – Tomáš Bárta vs Arca Investments, a.s.
 25. Dopis HP ze dne 18. 2. 2014 (zřejmě však jde o chybu, když správné datum mělo být 18. 3. 2014) včetně pozvánky na valnou hromadu společnosti BEE konanou dne 27. 3. 2014
 26. Notářský zápis o průběhu valné hromady ze dne 12. 3. 2014
 27. Notářský zápis o průběhu valné hromady ze dne 21. 11. 2013, jak byl založen do sbírky listin dne 14. 3. 2014
 28. Zápis z jednání mimořádné valné hromady společnosti BEE ze dne 6. 3. 2014
 29. Výroční zpráva BEE za rok 2012
 30. Účetní závěrka BEE za rok 2013
 31. Dodatek ze dne 21. 3. 2014
 32. Smlouva o zápůjčce ze dne 20. 3. 2014
 33. Zápis z valné hromady konané dne 27. 3. 2014
 34. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2014, č.j. 73 Cm 89/2014-29
 35. Žádost ze dne 27. 3. 2014 o svolání valné hromady společnosti BEE
 36. Pozvánka na valnou hromadu BEE konanou dne 15. 5. 2014 od 10 hodin
 37. Pozvánka na valnou hromadu BEE konanou dne 15. 5. 2014 od 11 hodin
 38. Pozvánka na valnou hromadu BEE konanou dne 15. 5. 2014 od 14 hodin
 39. Článek Hospodářských novin ze dne 26. 3. 2014
 40. Článek deníku Ekonom ze dne 10. 4. 2014
 41. Dopis ze dne 7. 5. 2014 včetně přílohy
 42. Zápis z jednání valné hromady společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. konané 15. května 2014 od 10:00 hod., včetně příloh
 43. Zápis z jednání valné hromady společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. konané 15. května 2014 od 11:00 hod., včetně příloh
 44. Zápis z jednání valné hromady společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. konané 15. května 2014 od 14:00 hod., včetně příloh

 1. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13. 5. 2014, č.j. 14 C 108/2014-20
 2. Notářský zápis ze dne 21. 11. 2013, jak byl založen do sbírky listin v květnu 2014
 3. Vyjádření Notářské komory ČR ze dne 27. 8. 2014
 4. Dopis HP ze dne 27. 6. 2014
 5. Dopis JP ze dne 7. 7. 2014
 6. Reakce ze dne 3. 7. 2014
 7. Reakce ze dne 11. 7. 2014
 8. Žádost ze dne 1. 8. 2014
 9. Sdělení ze dne 11. 8. 2014
 10. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2014, č.j. 73 Cm 218/2014-88
 11. Dopis AI ze dne 13. 10. 2014
 12. Pozvánka na VH 5. 12. 2014
 13. Zápis z VH 5. 12. 2014
 14. Rozsudek OS Praha 3 ze dne 1. 7. 2015, č.j. 17 C 246/2014-300
 15. Zpráva OTE
 16. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 4. 2015, č.j. 14 Cmo 149/2015-105
 17. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, č.j. 7 Cmo 152/2015-126
 18. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2015, č.j. 73 Cm 203/2014-139
 19. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 12. 2015, č.j. 7 Cmo 309/2015-184
 20. Akceptace dohody z 13. 10. 2014
 21. Internetový článek Hospodářských novin ze dne 2. 9. 2015
 22. Výzva AI ze dne 5. 6. 2015
 23. Odmítnutí ze dne 12. 6. 2015
 24. Nabídka na převedení podílu ze dne 1. 7. 2015
 25. Pozvánka na VH 18. 6. 2015
 26. Notářský zápis o VH 18. 6. 2015, NZ 553/2015, N 622/2015
 27. Pozvánka na VH 21. 8. 2015
 28. Notářský zápis o VH 21. 8. 2015, NZ 804/2015, N 892/2015
 29. Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti
 30. Audiozáznam v VH 21. 8. 2015
 31. Návrh na zápis změn do OR
 32. Pozvánka na VH 7. 12. 2015
 33. Notářský zápis o VH 7. 12. 2015, NZ 1319/2015, N 1243/2015
 34. Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu
 35. Usnesení Vrchního soudu v Praze o zrušení a vrácení zpět
 36. Notářský zápis o VH 27. 6. 2016
 37. Dopis Mgr. RB ze dne 1. 11. 2016
 38. Reakce Mgr. RB ze dne 7. 11. 2016
 39. Stížnost na Mgr. RB
 40. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2016, č.j. 90 Co 318/2015-361
 41. Potvrzení o úhradě ze dne 11. 1. 2017
 42. Protokol z jednání ze dne 13. 1. 2017
 43. Vyrozumění o postoupení pohledávky ze strany Arca Capital Bohemia, a.s.
 44. Námitky proti postoupené pohledávce ACB
 45. Oznámení společnosti Servodata a.s. o postoupení pohledávky ze dne 3. 1. 2017
 46. Vyrozuměním společnosti Arca Services a.s. o postoupení pohledávky ze dne 23. 2. 2017

 1. Námitky proti postoupení Servodata
 2. Námitky proti postoupení Arca Services
 3. Znalecký posudek EQUITA
 4. Email ze dne 23. 3. 2017
 5. Email ze dne 29. 3. 2017
 6. Email ze dne 5. 4. 2017
 7. Žádost o sdělení čísla účtu a o vyjádření k úhradě pohledávky ze dne 13. 4. 2017 včetně potvrzení o předání společnosti MESSENGER a.s. a včetně podacího lístku
 8. Potvrzení o úhradě ze dne 18. 4. 2017
 9. Usnesení MS v Praze ze dne 23. 5. 2017, č.j. MSPH INS 22188/2015-A-127
 10. Výpis z účtu ke dni 31. 3. 2017
 11. Insolvenční návrh na EMTC
 12. Výzva spolupracovníkům Krúpy
 13. Reakce Krúpy – dětská plena a zdvižený prostředníček
 14. Předběžné opatření Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2017, č.j. 14 Cmo 5/2017-304
 15. Výpis společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. z obchodního rejstříku
 16. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 6. 2017, č.j. 23 Cdo 4995/2016-390
 17. Oznámení o výsledku rozhodování mimo valnou hromadu ze dne 20.4.2017
 18. Dohoda o nerovnoměrném převzetí vkladové povinnosti ze dne 20. 4. 2017
 19. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2017, č.j. C 115621/RD251/MSPH, Fj 172814/2017/MSPH
 20. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2017, č.j. 74 Cm 49/2017-25
 21. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2017, č.j. 7 Cmo 377/2017-62
 22. Prohlášení společnosti BEE o přijetí rozhodnutí per rollam ze dne 17. 7. 2017
 23. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2018, sp.zn.: 73 Cm 214/2014
 24. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 3. 2018, č.j. 14 Cmo 426/2017-363
 25. Internetový výpis společnosti BOHEMIA ENERGY Group a.s. z OR
 26. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2018, 73 Cm 218/2014-346
 27. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 4. 2018, č.j. 2 VSPH 1504/2017-A-187
 28. Úplný výpis společnosti Services of Serbin s.r.o. z obchodního rejstříku
 29. Insolvenční návrh společnosti Services of Serbin, s.r.o.
 30. Smlouva o postoupení pohledávky mezi Vexelberg, s.r.o. a Services of Serbin, s.r.o.
 31. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2018, č.j. MSPH 79 INS 12307/2018-A-13
 32. Leták č. 1 rozeslaný klientům společnosti EMTC
 33. Insolvenční návrh Petera Cimermana
 34. Leták č. 2 rozeslaný klientům EMTC
 35. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 11. 2018, č.j. 3 VSPH 1294/2018-A-24
 36. Usnesení NSČR ze dne 10. 10. 2018, č.j. 27 Cdo 1499/2017-120
 37. Článek časopisu Forbes s názvem "Miliardář ze zásuvky", únor 2017