Jak jsem se stal společníkem BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. – stručný souhrn

Na základě uzavřených smluv jsem prostřednictvím svých společností v průběhu 5 let zajistil pro společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (dále jako „BEE“) více jak 500.000 odběrných míst odsouhlasených a proplacených ze strany BEE, tedy nesporných. Tím došlo ke zvýšení obratu z 1,4 mld Kč na částku přes 9 mld Kč a čistého zisku z původních 13,5 mio Kč na částku dosahující 600 mio Kč ročně. S ohledem na skutečnost, že společnost BEE měla v době ukončení spolupráce s mými společnostmi cca 550.000 odběrných míst, nelze než konstatovat, že můj vliv na růst společnosti BEE byl zcela zásadní.

Nicméně pojďme od začátku. S panem JP jsem se potkal již v roce 2008, kdy jsme po mnoha schůzkách zjistili, že máme stejný zájem na vybudování silné a stabilní společnosti. Já jsem v té době soustředil svoji podnikatelskou činnost do oblasti zprostředkování, což pan Písařík správně cítil jako velkou příležitost pro růst společnosti BEE. Od počátku bylo mezi námi dohodnuto, že mým zájmem není vykonávat činnost za sjednané provize, ale že tou hodnotou, která má být mým benefitem z celé spolupráce, je právě podíl ve společnosti BE. Původně mi byl panem Písaříkem slíben podíl 50 %, který se následně snížil na 30 % a ve finále, po mnoha dalších jednáních v roce 2012, jsem dosáhl písemného příslibu 10 % na společnosti BEE formou smlouvy o smlouvě budoucí, přesto jsem dnes nucen tento podíl bránit.

Poté, co jsem prostřednictvím svých společností splnil podmínky pro nabytí 10% podílu v BEE, jakož i podmínky pro vyplacení mimořádné odměny ve výši 150 mio Kč bez DPH, které byly nastaveny pro oba nároky zcela shodně, jsem se obrátil na pana JP a jeho manželku HP (s ní byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí) s žádostí o tento převod, přičemž jsem se nejprve dočkal úhybných manévrů, které následně skončily neochotou obou manželů jakkoliv komunikovat. Byl jsem tak nucen celou záležitost předat svému právnímu zástupci.

Při komunikaci právních zástupců obou stran mi bylo sděleno, že ke splnění podmínek pro převod 10% podílu, jakož i podmínek pro vyplacení mimořádné odměny, nedošlo a že paní HP nerozumí tomu, z jakého důvodu ji k převodu podílu vyzývám??! K popření splnění předmětných podmínek došlo za situace, kdy:

Já jsem si však byl splněním podmínek jistý a mám vše velice důkladně zdokumentováno, což se ukázalo v roce 2016, kdy Městský soud v Praze pravomocně potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3, kdy konstatoval, že bylo prokázáno, že moje společnost svůj závazek dodat potřebný počet OPM splnila.


Tento verdikt však soud vyřkl až po téměř třech letech od okamžiku, kdy jsem se začal svého práva na nabytí 10% podílu domáhat, tedy po vynaložení desítek milionů za právní zastupování. Ano, obhájit pravdu stojí někdy mnoho peněz.

Ačkoliv jsem podmínky pro nabytí 10% podílu v BEE splnil již v roce 2013, 10% podíl mi byl ze strany HP převeden se značným prodlením až v březnu 2014, a to s jasným cílem sledovaným oběma manželi a s nimi propojenými osobami mě bezprostředně po nabytí tohoto podílu dostat ze společnosti BEE zase pryč. Jak se ukázalo později, plán na mé odstranění, resp. plán, který měl maximálně ztížit mé postavení jako společníka, byl ze strany obou manželů realizován již od podzimu 2013, resp. si troufnu říct, že již v době před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí.

Naštěstí se však mé rychlé odstranění ze společnosti BEE formou zvýšení základního kapitálu společnosti o astronomických 1,6 mld Kč nepodařilo z důvodu vydaného předběžného opatření, pročež začali oba manželé vymýšlet stále další a další důvody pro mé odstranění a činit další kroky směřující alespoň k minimalizaci mých společnických práv, čímž se rozjela právní bitva čítající v současné době na 30 soudních sporů.

V polovině roku 2015 jsem byl svým obchodním partnerem Krúpou vyzván, abych svůj podíl ve společnosti BEE převedl na společnost MR COMMUNICATIONS s.r.o. (jedná se o společnost ovládanou panem JP) za částku 230 mio Kč, což jsem zcela pochopitelně odmítl, přičemž reakcí Krúpy bylo, že se k mému velkému překvapení přidal na stranu společnosti BEE! Nejen že začal podporovat kroky společnosti BEE a obou manželů, ale sám začal zcela bezdůvodně útočit. Již samotná výzva naznačila, že mezi Krúpou a JP existuje jakási dohoda, která se naplno projevila v srpnu a září 2015. Krúpa za zjevné spolupráce s BEE, kterou nakonec sám jednoznačně deklaroval i Městský soud v Praze, nejprve zahájil insolvenční řízení na moji osobu, a v okamžiku, kdy tento útok nevyšel a insolvenční návrh byl již podruhé zamítnut, zahájil účelové insolvenční řízení proti mé společnosti EMTC – Czech a.s.

Jediným účelem kroků obou manželů následně podporovaných Krúpou je celou situaci právně zamotat tak, aby soudům trvalo pokud možno co nejdéle tyto vztahy vyřešit, a to i za pomoci dle mého názoru podvodného jednání. Vzhledem k tomu, že jsem však splnil podmínky pro nabytí 10 % podílu, což je pravomocně potvrzeno rozsudkem Městského soudu v Praze, jsem přesvědčen, že spor o tento podíl už nikdy nemohu prohrát. Jedná se tedy pouze o otázku času. Své nároky jsem připraven hájit, dokud to bude třeba, neboť Městský soud v Praze se ohledně splnění podmínek vyjádřil zcela jasně:

Citované rozhodnutí Městského soudu v Praze již bylo jako správné potvrzeno Nejvyšším soudem ČR a není proti němu přípustný žádný opravný prostředek.

Dalším podstatným úspěchem, kterého se podařilo dosáhnout (nepočítám-li zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na moji osobu), je zápis poznámky v obchodním rejstříku společnosti BEE, jíž jsou třetí osoby informovány o existenci pravomocného předběžného opatření, na jehož základě je společnost BEE povinna umožnit mé osobě účast a hlasování na valných hromadách. Tato potřeba byla vyvolána konáním poslední mně známé valné hromady, kdy ani notář osvědčující její průběh předběžné opatření nerespektoval.


Dalším úspěchem, který mě utvrzuje v tom, že jsem na správné cestě a je pouze třeba nepolevit, je vydání předběžného opatření přímo Vrchním soudem v Praze, který na základě mého odvolání podaného proti rozhodnutí Městského soudu v Praze sám usnesením ze dne 5. 6. 2017, č.j. 14 Cmo 5/2017-304, zakázal společnosti MR COMMUNICATIONS, s.r.o. a společnosti BOHEMIA ENERGY Holding B.V. jakékoliv dispozice s jejich obchodními podíly v rozsahu, v jakém je nabyli protiprávním jednáním na můj úkor. Tímto rozhodnutím je tak zajištěno, že manželé HP a JP až do pravomocného skončení řízení o určení, že jsem 10 % společníkem společnosti BEE, nemohou provést kroky ohledně mého podílu, kterými by zmařily uplatňování mého práva k 10 % podílu ve společnosti BEE.

Informace o existenci tohoto předběžného opatření je zveřejněna v obchodním rejstříku společnosti BEE tak, aby veškeré třetí osoby nemohly být uváděny v omyl v tom směru, že v současné době zapsaní společníci společnosti BEE disponují v souhrnu 100 % podílem na společnosti BEE. Dovoluji si zde opět citovat některé pasáže z odůvodnění tohoto předběžného opatření, které jsou nejen z pohledu jeho nařízení, ale z pohledu komplexního náhledu Vrchního soudu v Praze na celou kauzu, velmi podstatné:

Dalším zásadním úspěchem je vydání dalšího předběžného opatření, tentokrát ze strany Městského soudu v Praze, který svým usnesením ze dne 6. 2. 2018, sp.zn.: 73 Cm 214/2014:

přičemž uvedené usnesení je vykonatelné. Tímto předběžným opatřením je tak zajištěno, že společnost BEE nemůže rozdělovat svůj zisk, čímž je zajištěno, že ve společnosti BEE nedojde k odklonu finančních prostředků, a že finanční prostředky společnosti BEE nemohou být odkláněny mimo společnost na zahraničního společníka, který by formou zvyšování základního kapitálu zároveň navyšoval svoji účast ve společnosti BEE. Návrh na nařízení předběžného opatření byl podán z důvodu opakovaných pokusů společnosti BEE a s ní propojených osob o porušování již dříve nařízených předběžných opatření, zejména pak předběžného opatření, podle kterého mi společnost BEE musí umožnit účastnit se valných hromad společnosti BEE a hlasování na těchto valných hromadách, když společnost BEE se pokouší tvrdit, že mi výkon těchto práv nemusí umožnit při rozhodování mimo zasedání valné hromady.

Doposud posledním a svým významem zcela zásadním úspěchem je vydání dalšího předběžného opatření přímo ze strany Vrchního soudu v Praze, který svým usnesením ze dne 26. 3. 2018, č.j. 14 Cmo 426/2017-363:

přičemž uvedené usnesení je vykonatelné a pravomocné, tzn. není proti němu přípustný opravný prostředek. Tímto posledním předběžným opatřením je chráněn můj podíl ve společnosti BEE, resp. jeho majetkové vyjádření, před kroky společnosti BEE a s ní propojených osob, spočívající ve vyvádění majetku, zákaznické báze či dalších hodnot na nově založenou dceřinou společnost BOHEMIA ENERGY Group a.s., která bezprostředně po svém založení získala licence na obchod s elektřinou a plynem, jakož i vyvádění finančních prostředků na spřátelené tuzemské či zahraniční osoby tak, jak se tomu dělo v letech 2008 až 2014. Jakékoliv kroky společnosti BEE či její dceřiné společnosti BOHEMIA ENERGY Group a.s., na něž dopadá uvedené předběžné opatření, jsou tak automaticky stiženy sankcí absolutní neplatnosti, tzn. předběžné opatření mi zajišťuje, že můj podíl v BEE nebude podobnými kroky znehodnocován a především, že BEE zůstane tou silnou společností, kterou jsem pomohl vybudovat.

Výše uvedené je pouze stručným uvedením rozhodných skutečností, nicméně událostí a kroků ze strany BEE a jejích majitelů je velké množství a jsou podrobně popsány v samostatném dokumentu čítajícím 25 stran textu a 111 příloh, přičemž:S vírou ve spravedlivý soud


Tomáš Bárta