Aktuality

Na tomto místě vás chceme informovat o nejnovějších skutečnostech, které se udály ve sporu Tomáše Bárty s BOHEMIA ENERGY.

Insolvenční správce JUDr.Jaroslav Brož sepsal 10% podíl v Bohemia Energy Entity s.r.o. do majetkové podstaty Tomáše Bárty.

Insolvenční správce JUDr.Jaroslav Brož sepsal 10% podíl v Bohemia Energy Entity s.r.o. do majetkové podstaty Tomáše Bárty. Jedná se o zásadní bod v celé letité kauze, která připomíná nerovný souboj Davida s Goliášem. I z tohoto postupu insolvenčního správce je patrné, že mnohaletý boj Tomáše Bárty o 10% podíl v Bohemia Energy, a s ním spojené další nároky, nebyl marný. A tedy že články serveru rizikovedluhopisy.cz o tom, jak již Tomáš Bárta definitivně prohrál, byly zcela nepravdivé. A jen to dokresluje obecný názor, že server rizikovedluhopisy.cz nemá skutečnou ambici chránit spotřebitele před nákupem rizikových cenných papírů, ale že se jedná o účelový projekt právě ve spojitosti se sporem mezi Tomášem Bártou a Bohemia Energy o majetková práva a který má v očích veřejnosti co nejvíce poškozovat jméno Tomáše Bárty.

Vrchní soud v Praze opět rozhodl ve prospěch Tomáše Bárty

Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 18. 3. 2020, č.j. 11 Cmo 24/2019-97, změnil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2018, č.j. 73 Cm 98/2018-9, jímž byla odložena vykonatelnost zásadního předběžného opatření nařízeného Vrchním soudem v Praze, kterým je společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. omezena v nakládání se svým majetkem nad rámec běžného hospodaření, a to tak, že návrh společnosti BEE na odložení vykonatelnosti pravomocně zamítl. Společnost BEE se uvedenému zásadnímu předběžnému opatření pokouší bránit prostřednictvím žaloby pro zmatečnost s tvrzením, že k vydání předběžného opatření došlo senátem Vrchního soudu v Praze, který k tomu nebyl příslušný dle rozvrhu práce. V rámci uvedené žaloby se pak BEE snažila odložit vykonatelnost předběžného opatření do pravomocného vyřešení žaloby pro zmatečnost, přičemž Městský soud v Praze tomuto návrhu vyhověl. Na základě odvolání Tomáše Bárty však Vrchní soud v Praze konstatoval, že k odložení vykonatelnosti není důvod, přičemž nad rámec rozhodování o vykonatelnosti se vyjádřil též k pravděpodobnosti úspěchu BEE se samotnou žalobou pro zmatečnost, kde dospěl k závěru, že nelze předpokládat úspěch BEE s žalobou pro zmatečnost. Pravomocné předběžné opatření, které zajišťuje nemožnost tunelování společnosti BEE prostřednictvím převodů jejího majetku, tedy zůstane pravděpodobně nedotčeno a nadále v platnosti. Úspěšnost Tomáše Bárty v obraně svých práv u Vrchního soudu v Praze nadále zůstává velmi vysoká.

Městský soud v Praze podruhé vyhověl žalobě Jiřího Písaříka

Na jednání konaném dne 3. 2. 2020 Městský soud v Praze prostřednictvím soudkyně JUDr. Marie Tegérové vyhlásil rozhodnutí, jímž opět (podruhé) vyhověl žalobě Jiřího Písaříka podané proti Tomáši Bártovi, Haně Písaříkové a společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., jejímž prostřednictvím se Jiří Písařík domáhá určení, že jeho manželka Hana Písaříková je vlastnicí 10% podílu v BEE s tvrzením, že převod uvedeného podílu na Tomáše Bártu je neplatný. Zatímco v prvním rozhodnutí, které bylo zrušeno Vrchním soudem v Praze, Městský soud v Praze argumentoval údajným nesouhlasem Jiřího Písaříka, jako manžela, s převodem podílu na Tomáše Bártu, ve svém druhém rozhodnutí, jehož písemná podoba doposud nebyla doručena, argumentuje tím, že Hana Písaříková převedla 10% podíl na Tomáše Bártu jako dar, který byl následně odvolán pro nevděk a Tomáš Bárta proto není vlastníkem 10% podílu ve společnosti BEE. Tomáš Bárta po doručení písemného vyhotovení uvedeného rozhodnutí proti němu podá odvolání, když argumentaci Městského soudu v Praze považuje za zcela absurdní a příčící se zdravému rozumu. Dle informací Tomáše Bárty podá odvolání proti uvedenému rozhodnutí též insolvenční správce Tomáše Bárty, který v řízení vystupuje jako vedlejší účastník. Tomáš Bárta se tímto důrazně distancuje od informací zveřejňovaných na webu rizikovedluhopisy.cz prostřednictvím Elišky Skřivanové a zejména pak od tvrzení, že dluhopisovým věřitelům skupiny EMTC zhasla naděje na uspokojení jejich pohledávek, jedná se o totální falzum a to nikoliv první od této "nestranné žurnalistky".

Nejvyšší soud ČR vrátil na začátek řízení ohledně platnosti klíčové valné hromady BEE

Nejvyšší soud ČR svým usnesením ze dne 10. 10. 2018, č.j. 27 Cdo 1499/2017-120, zrušil na základě dovolání Tomáše Bárty předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze i Vrchního soudu v Praze pro jejich nesprávnost s tím, že přiřkl Tomáši Bártovi právo domáhat se neplatnosti usnesení přijatých na valné hromadě společnosti BEE konané dne 6. 3. 2014, tedy před tím, než byl na Tomáše Bártu 10 % podíl v BEE převeden, přičemž zároveň konstatoval, že v přijatých usneseních spatřuje pokus o vytěsnění Tomáše Bárty ze společnosti BEE a tedy přijetí příslušných usnesení na valné hromadě v rozporu s dobrými mravy.

Celá věc se tak ocitá zpět u Městského soudu v Praze se závazným právním názorem Nejvyššího soudu ČR, což v konečném důsledku může znamenat prohlášení usnesení valné hromady za neplatná, povinnost Hany Písaříkové vrátit vyplacených 159 milionů Kč zpět do BEE a zároveň neexistenci pohledávky ve výši 1,3 miliardy Kč společnosti MR COMMUNICATIONS s.r.o., kterou samozřejmě ovládají také manželé Písaříkovi, za BEE. Došlo-li k úhradě této pohledávky ze strany BEE, tak povinnost vrátit vyplacené prostředky zpět do BEE v celé výši!

Předběžným opatřením Městského soudu v Praze zakázáno konat valné hromady společnosti BEE ohledně rozdělování zisku a dalších vlastních zdrojů a ohledně zvyšování či snižování základního kapitálu

Dne 6. 2. 2018 vydal Městský soud v Praze v řízení pod sp.zn.: 73 Cm 214/2014 na základě návrhu Tomáše Bárty předběžné opatření, kterým zakázal jednatelům společnosti BEE svolat valnou hromadu, jakož i povinnost zdržet se zaslání návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti BEE, jejichž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, a zároveň zakázal oběma v obchodním rejstříku zapsaným společníkům společnosti BEE požádat jednatele společnosti BEE o svolání valné hromady společnosti BEE, jejímž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, a dále zakázal hlasovat na valné hromadě či mimo ni o zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů. Městský soud v Praze se tak plně ztotožnil s argumenty Tomáše Bárty v tom směru, že je třeba zamezit navyšování podílu zahraničního společníka a odlivu finančních prostředků na tohoto zahraničního společníka formou vydání navrženého předběžného opatření z toho důvodu, že společnost BEE a s ní propojené osoby nerespektují již dříve nařízené předběžné opatření a rozhodují zásadní záležitosti bez vědomí a účasti Tomáše Bárty.

Uvedené předběžné opatření je vykonatelné.

Předběžným opatřením Městského soudu v Praze zakázáno konat valné hromady společnosti BEE ohledně rozdělování zisku a dalších vlastních zdrojů a ohledně zvyšování či snižování základního kapitálu

Dne 6. 2. 2018 vydal Městský soud v Praze v řízení pod sp.zn.: 73 Cm 214/2014 na základě návrhu Tomáše Bárty předběžné opatření, kterým zakázal jednatelům společnosti BEE svolat valnou hromadu, jakož i povinnost zdržet se zaslání návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti BEE, jejichž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, a zároveň zakázal oběma v obchodním rejstříku zapsaným společníkům společnosti BEE požádat jednatele společnosti BEE o svolání valné hromady společnosti BEE, jejímž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, a dále zakázal hlasovat na valné hromadě či mimo ni o zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů. Městský soud v Praze se tak plně ztotožnil s argumenty Tomáše Bárty v tom směru, že je třeba zamezit navyšování podílu zahraničního společníka a odlivu finančních prostředků na tohoto zahraničního společníka formou vydání navrženého předběžného opatření z toho důvodu, že společnost BEE a s ní propojené osoby nerespektují již dříve nařízené předběžné opatření a rozhodují zásadní záležitosti bez vědomí a účasti Tomáše Bárty.

Uvedené předběžné opatření je vykonatelné.

Článek Hospodářských novin ze dne 21. 8. 2017 - Spor o podíl v BOHEMIA ENERGY entity sledují média

https://archiv.ihned.cz/c1-65850430-tomas-barta-chce-20-procent-v-bohemia-energy-jeji-majitel-jiri-pisarik-to-odmita

Tomáš Bárta na základě posledních rozhodnutí soudu řešícího spory o 10 % podíl ve společnosti BEE uplatňuje právo na další podíl o velikosti 10 %, a to v reakci na kličku právních zástupců společnosti BEE a jejích vlastníků, která k tomuto kroku Tomáše Bártu donutila. Uvedená klička spočívá v tvrzení, že k převodu 10 % podílu v roce 2014 došlo nikoliv na základě splnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí, ale pouze na základě předchozí spolupráce! K tomuto kroku se JP a HP uchýlili aby nemuseli uznat splnění podmínek Tomášem Bártou. Z toho však plyne, že smlouva o smlouvě budoucí doposud nebyla naplněna a jejího splnění se Tomáš Bárta nyní bude domáhat.

Ačkoliv společnost BEE tvrdí, že má k dispozici soudní rozhodnutí, z něhož je zřejmé, že nedošlo k naplnění podmínek pro nabytí 10 % podílu ze strany Tomáše Bárty, tak společnost BEE žádné takové rozhodnutí nepředložila a ani předložit nemůže, neboť neexistuje. Naopak Tomáš Bárta má na podporu svých tvrzení o splnění podmínek pro nabytí 10 % podílu k dispozici rozsudky soudu prvního stupně i soudu odvolacího, v nichž je explicitně vyjádřeno, že ke splnění podmínek došlo. Oba tyto rozsudky již jako správné potvrdil též Nejvyšší soud ČR.

Viz červeně označené pasáže na str. 11 rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2016, č.j. 90 Co 318/2015-361 (příloha č. 84).

Oba tyto rozsudky již jako správné potvrdil též Nejvyšší soud ČR, proti jehož rozhodnutí není žádný opravný prostředek přípustný.

Již i Nejvyšší soud ČR posvětil splnění podmínek pro nabytí mého 10 % podílu v BEE

Dne 13. 6. 2017 vydal Nejvyšší soud ČR usnesení č.j. 23 Cdo 4995/2016-390, jímž odmítl dovolání společnosti BEE proti rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 3 a Městského soudu v Praze, kterými bylo pravomocně rozhodnuto o splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o smlouvě budoucí pro nabytí 10 % podílu ve společnosti BEE ze strany Tomáše Bárty.

Proti tomuto rozhodnutí neexistuje žádný opravný prostředek.

Předběžným opatřením Vrchního soudu v Praze zakázáno společníkům BEE nakládat s částmi jejich podílů

Dne 5. 6. 2017 vydal Vrchní soud v Praze na základě odvolání Tomáše Bárty předběžné opatření, jímž zakázal v současné době zapsaným společníkům BEE nakládat s jejich podíly v rozsahu, v jakém je nabyli protiprávním jednáním na úkor Tomáše Bárty, tedy v rozsahu 10 %, kterých se Tomáš Bárta domáhá. Omezené jsou jakékoliv dispozice, tj. prodej, darování, směna, zřízení zástavního práva, věcného břemene apod. A to až do pravomocného skončení sporu o určení, že Tomáš Bárta je společníkem BEE.

Proti tomuto rozhodnutí neexistuje žádný opravný prostředek.