Aktuality

Na tomto místě vás chceme informovat o nejnovějších skutečnostech, které se udály ve sporu Tomáše Bárty s BOHEMIA ENERGY.

Nejvyšší soud ČR vrátil na začátek řízení ohledně platnosti klíčové valné hromady BEE

Nejvyšší soud ČR svým usnesením ze dne 10. 10. 2018, č.j. 27 Cdo 1499/2017-120, zrušil na základě dovolání Tomáše Bárty předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze i Vrchního soudu v Praze pro jejich nesprávnost s tím, že přiřkl Tomáši Bártovi právo domáhat se neplatnosti usnesení přijatých na valné hromadě společnosti BEE konané dne 6. 3. 2014, tedy před tím, než byl na Tomáše Bártu 10 % podíl v BEE převeden, přičemž zároveň konstatoval, že v přijatých usneseních spatřuje pokus o vytěsnění Tomáše Bárty ze společnosti BEE a tedy přijetí příslušných usnesení na valné hromadě v rozporu s dobrými mravy.

Celá věc se tak ocitá zpět u Městského soudu v Praze se závazným právním názorem Nejvyššího soudu ČR, což v konečném důsledku může znamenat prohlášení usnesení valné hromady za neplatná, povinnost Hany Písaříkové vrátit vyplacených 159 milionů Kč zpět do BEE a zároveň neexistenci pohledávky ve výši 1,3 miliardy Kč společnosti MR COMMUNICATIONS s.r.o., kterou samozřejmě ovládají také manželé Písaříkovi, za BEE. Došlo-li k úhradě této pohledávky ze strany BEE, tak povinnost vrátit vyplacené prostředky zpět do BEE v celé výši!

Předběžným opatřením Městského soudu v Praze zakázáno konat valné hromady společnosti BEE ohledně rozdělování zisku a dalších vlastních zdrojů a ohledně zvyšování či snižování základního kapitálu

Dne 6. 2. 2018 vydal Městský soud v Praze v řízení pod sp.zn.: 73 Cm 214/2014 na základě návrhu Tomáše Bárty předběžné opatření, kterým zakázal jednatelům společnosti BEE svolat valnou hromadu, jakož i povinnost zdržet se zaslání návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti BEE, jejichž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, a zároveň zakázal oběma v obchodním rejstříku zapsaným společníkům společnosti BEE požádat jednatele společnosti BEE o svolání valné hromady společnosti BEE, jejímž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, a dále zakázal hlasovat na valné hromadě či mimo ni o zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů. Městský soud v Praze se tak plně ztotožnil s argumenty Tomáše Bárty v tom směru, že je třeba zamezit navyšování podílu zahraničního společníka a odlivu finančních prostředků na tohoto zahraničního společníka formou vydání navrženého předběžného opatření z toho důvodu, že společnost BEE a s ní propojené osoby nerespektují již dříve nařízené předběžné opatření a rozhodují zásadní záležitosti bez vědomí a účasti Tomáše Bárty.

Uvedené předběžné opatření je vykonatelné.

Předběžným opatřením Městského soudu v Praze zakázáno konat valné hromady společnosti BEE ohledně rozdělování zisku a dalších vlastních zdrojů a ohledně zvyšování či snižování základního kapitálu

Dne 6. 2. 2018 vydal Městský soud v Praze v řízení pod sp.zn.: 73 Cm 214/2014 na základě návrhu Tomáše Bárty předběžné opatření, kterým zakázal jednatelům společnosti BEE svolat valnou hromadu, jakož i povinnost zdržet se zaslání návrhu na rozhodnutí mimo valnou hromadu společnosti BEE, jejichž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, a zároveň zakázal oběma v obchodním rejstříku zapsaným společníkům společnosti BEE požádat jednatele společnosti BEE o svolání valné hromady společnosti BEE, jejímž předmětem by bylo zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, a dále zakázal hlasovat na valné hromadě či mimo ni o zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti BEE a/nebo rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů. Městský soud v Praze se tak plně ztotožnil s argumenty Tomáše Bárty v tom směru, že je třeba zamezit navyšování podílu zahraničního společníka a odlivu finančních prostředků na tohoto zahraničního společníka formou vydání navrženého předběžného opatření z toho důvodu, že společnost BEE a s ní propojené osoby nerespektují již dříve nařízené předběžné opatření a rozhodují zásadní záležitosti bez vědomí a účasti Tomáše Bárty.

Uvedené předběžné opatření je vykonatelné.

Článek Hospodářských novin ze dne 21. 8. 2017 - Spor o podíl v BOHEMIA ENERGY entity sledují média

https://archiv.ihned.cz/c1-65850430-tomas-barta-chce-20-procent-v-bohemia-energy-jeji-majitel-jiri-pisarik-to-odmita

Tomáš Bárta na základě posledních rozhodnutí soudu řešícího spory o 10 % podíl ve společnosti BEE uplatňuje právo na další podíl o velikosti 10 %, a to v reakci na kličku právních zástupců společnosti BEE a jejích vlastníků, která k tomuto kroku Tomáše Bártu donutila. Uvedená klička spočívá v tvrzení, že k převodu 10 % podílu v roce 2014 došlo nikoliv na základě splnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí, ale pouze na základě předchozí spolupráce! K tomuto kroku se JP a HP uchýlili aby nemuseli uznat splnění podmínek Tomášem Bártou. Z toho však plyne, že smlouva o smlouvě budoucí doposud nebyla naplněna a jejího splnění se Tomáš Bárta nyní bude domáhat.

Ačkoliv společnost BEE tvrdí, že má k dispozici soudní rozhodnutí, z něhož je zřejmé, že nedošlo k naplnění podmínek pro nabytí 10 % podílu ze strany Tomáše Bárty, tak společnost BEE žádné takové rozhodnutí nepředložila a ani předložit nemůže, neboť neexistuje. Naopak Tomáš Bárta má na podporu svých tvrzení o splnění podmínek pro nabytí 10 % podílu k dispozici rozsudky soudu prvního stupně i soudu odvolacího, v nichž je explicitně vyjádřeno, že ke splnění podmínek došlo. Oba tyto rozsudky již jako správné potvrdil též Nejvyšší soud ČR.

Viz červeně označené pasáže na str. 11 rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2016, č.j. 90 Co 318/2015-361 (příloha č. 84).

Oba tyto rozsudky již jako správné potvrdil též Nejvyšší soud ČR, proti jehož rozhodnutí není žádný opravný prostředek přípustný.

Již i Nejvyšší soud ČR posvětil splnění podmínek pro nabytí mého 10 % podílu v BEE

Dne 13. 6. 2017 vydal Nejvyšší soud ČR usnesení č.j. 23 Cdo 4995/2016-390, jímž odmítl dovolání společnosti BEE proti rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 3 a Městského soudu v Praze, kterými bylo pravomocně rozhodnuto o splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o smlouvě budoucí pro nabytí 10 % podílu ve společnosti BEE ze strany Tomáše Bárty.

Proti tomuto rozhodnutí neexistuje žádný opravný prostředek.

Předběžným opatřením Vrchního soudu v Praze zakázáno společníkům BEE nakládat s částmi jejich podílů

Dne 5. 6. 2017 vydal Vrchní soud v Praze na základě odvolání Tomáše Bárty předběžné opatření, jímž zakázal v současné době zapsaným společníkům BEE nakládat s jejich podíly v rozsahu, v jakém je nabyli protiprávním jednáním na úkor Tomáše Bárty, tedy v rozsahu 10 %, kterých se Tomáš Bárta domáhá. Omezené jsou jakékoliv dispozice, tj. prodej, darování, směna, zřízení zástavního práva, věcného břemene apod. A to až do pravomocného skončení sporu o určení, že Tomáš Bárta je společníkem BEE.

Proti tomuto rozhodnutí neexistuje žádný opravný prostředek.